ผู้ตรวจราชการ กษ.และผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านหนองเม็ก และกิจการ “ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม” ณ เขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองเม็ก หมู่ 5 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 พร้อมด้วย นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นางพยอม บุญทศ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการ และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานตามแผนการตรวจราชการ และตรวจเยี่ยมกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเม็ก หมู่ 5 โดยมีนางจำปา สุวะไกร ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ภายใต้แบรนด์ “ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม” ซึ่งได้รับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก. บนเนื้อที่ 17 ไร่ กลุ่มนี้ ก่อตั้งเมื่อปี 2546 ปัจจุบัน มีสมาชิกในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่(ผักอินทรีย์ 30 ชนิด) รวม 35 ราย โดยใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้าน ผนวกกับการอบรมและถ่ายทอดความรู้จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายหลังจากจบหลักสูตรการอบรม ได้สืบสานต่อยอดการเกษตรกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นปลูกข้าวอินทรีย์ และพืชผักสวนครัวอินทรีย์หลายชนิด มีการบริหารจัดการโรงเรือนกางมุ้งและการจัดระบบการส่งน้ำและกระจายนัำที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามมาตรฐานการรับรองระบบงานเกษตรอินทรีย์ IFOAM (IFOAM Accreditation Programme) และมาตรฐานออร์แกนิคไทยแลนด์ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งไม่ใช้สารเคมีใดๆ ตลอดการกระบวนการผลิตผักและผลไม้ ทั้งนี้ ผลผลิตของกลุ่ม ฯ คือ เมล็ดพันธุ์ผักและผลไม้(ผักสลัดชนิดต่างๆ เมล่อน แตงโมพันธุ์กินรี แตงโมพันธุ์จินตรา) และข้าวหอมมะลิ 105 อินทรีย์ นำไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า อาทิ ท๊อปซูปเปอร์มาร์เก็ต และตลาดสีเขียวในชุมชน(อำเภอเมืองอำนาจเจริญ) ณ บ้านหนองเม็ก หมู่ 5 ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ