สำนักงานก.ค.ศ.ลงพื้นที่เก็บข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ อ.บ่อเกลือ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ ก.ค.ศ. ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. พร้อมด้วย นางสุปราณี นฤนารถนโรดม นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล นางนภารัตน์ สัมพันธ์ภักดี ผู้อำนวยการภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่เกี่ยวข้อง เดินทางลงพื้นที่ อำเภอบ่อเกลือ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พื้นที่ห่างไกล และมีความยากลำบากในการเดินทาง โดยเข้าศึกษาและเก็บข้อมูล ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ โรงเรียนบ้านนาบง โรงเรียนบ้านสะปัน โรงเรียนบ้านสว้า ห้องเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านสว้าอีก 3 สาขา คือ สาขาบ้านป่ากำ สาขาขุนน้ำจอนและสาขาบ้านห้วยลัวะ รวมทั้งโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ และโรงเรียนบ้านห้วยฟอง ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ กำหนดเกณฑ์อัตรากำลัง หลักเกณฑ์และวิธีการการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ รวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพบริบทของพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นการขับเคลื่อนการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา และความเหลื่อมล้ำในสังคม