“เฉลิมชัย” เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ชูสหกรณ์เป็นเศรษฐกิจฐานรากที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ว่า สหกรณ์ก่อตั้งขึ้นโดยการรวมตัวกันของประชาชนในระดับฐานรากเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกโดยวิธีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ เช่น การมีส่วนร่วมของสมาชิก ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ การเอื้ออาทรต่อชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมาก

“สันนิบาตสหกรณ์ฯ ได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2563 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อถวายสักการะและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และเป็นการแสดงถึงพลังความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ ที่ได้ร่วมกันเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้เป็นที่ยอมรับ ภาคส่วนราชการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสันนิบาตสหกรณ์ฯซึ่งถือเป็นหัวขบวนของสหกรณ์ไทย ควรร่วมมือกันส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้ เข้าใจวิธีการสหกรณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง และร่วมกันพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น เพื่อจะได้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขต่อไป” นายเฉลิมชัย กล่าว

ด้านนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์ฯได้จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติเป็นประจำทุกปี นอกจากจะมีการวางพุ่มสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” แล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความรู้รักสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการสหกรณ์ไทย ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ระบบสหกรณ์ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

สำหรับการสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนามาโดยตลอด ซึ่งการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ในประเทศต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเป็นลำดับแรก สหกรณ์จำเป็นต้องนำระบบการบริหารจัดการในด้านต่างๆ มาปรับใช้ในสหกรณ์ ทั้งนี้การส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์เป็นงานที่ต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ ซึ่งปัจจุบันสันนิบาตสหกรณ์ฯได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถือเป็นนิมิตรหมายอันดีในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในประเทศ

“นับเป็นโอกาสดีที่ขบวนการสหกรณ์จะได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำข้อมูลไปพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้ขบวนการสหกรณ์จะต้องเรียนรู้การสหกรณ์ของประเทศต่างๆ ในอาเซียนด้วย เพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในมิติที่กว้างขวางขึ้น จึงขอชวนเชิญพี่น้องในขบวนการสหกรณ์และประชาชนทั่วไป มาร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดขึ้นที่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การจัดแสดงสินค้าสหกรณ์จากทั่วทุกภูมิภาค มีสินค้าให้จับจ่ายใช้สอยในราคาประหยัดมากมายหลายอย่าง มาร่วมอุดหนุนสินค้าสหกรณ์กันได้ครับ” นายปรเมศวร์ กล่าว

……………………………………………