ปปง. เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดี อี แอล ซี กรุ๊ป 25 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 พลตำรวจตรี ปรีชา  เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายคดี บริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด โดยนายภัทริคณ์  เรตะกุล กับพวก (ทัวร์ อี แอล ซี) มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมติ นั้น

สำนักงาน ปปง. ได้เปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในรายคดีดังกล่าว โดยผู้ที่ประสงค์จะยื่น     คำร้องขอคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายสามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูล พร้อมนัดหมายวันเวลาเพื่อให้ถ้อยคำแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ QR Code ด้านล่างนี้

และแนบเอกสารประกอบดังนี้

  1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียหาย
  2. สำเนาใบแจ้งความ หรือสำเนาคำสั่งหรือคำพิพากษา
  3. ใบมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี)
  4. สำเนาเอกสารการซื้อทัวร์เพื่อการท่องเที่ยว แสดงความเสียหาย จำนวนความเสียหาย และผลตอบแทนที่ได้รับจากการซื้อทัวร์เพื่อการท่องเที่ยว
  5. สำเนารายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร
  6. สำเนาเอกสารการซื้อทัวร์เพื่อการท่องเที่ยวผ่านเฟซบุ๊ก ไลน์ หรืออื่นๆ
  7. สำเนาคำให้การที่ให้ถ้อยคำต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจสอบสวน (ถ้ามี)
  8. สำเนาคำฟ้องต่อศาลทั้งในคดีแพ่งหรือคดีอาญา หรือเอกสารการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน

โดยผู้เสียหายสามารถยื่นเอกสารได้ทางช่องทางดังนี้

  1. ยื่นด้วยตนเอง ณ บริเวณชั้น 1 สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  2. ยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (จ่าหน้าซองที่ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยวงเล็บมุมซองด้านบนว่า “ส่งแบบคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ คดีราย บริษัท อี แอล ซี กรุ๊ป จำกัด โดย นายภัทริคณ์ เรตะกุล กับพวก”)

ทั้งนี้ สามารถยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทน            (โดยมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท) และเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง

กำหนดยื่นคำร้องฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.) เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ อยู่ต่างประเทศ, เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง, เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก,      เหตุอันควรในกรณีอื่นๆ (ถ้ามี) โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจ              ยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง

กรณีที่เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หากพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว           ท่านจะต้องนำส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ (ทั้งนี้ ระยะเวลานำส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องอยู่ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นคำร้องฯ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้องเพื่อขอให้ศาลนำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ       การกระทำความผิดไปคืนหรือชดใช้ให้แก่ผู้เสียหายในความผิดมูลฐานได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710