พมจ.พิษณุโลก ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส เส้นทางที่ 1 อำเภอเมืองพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. ณ เทศบาลตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กล่าวรายงานโดย นางปัทมา อินทร์ชู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก (พมจ.) โดยมี หัวหน้าหน่วยงาน One Home ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกทุกหน่วยงาน ประกอบด้วย นางสาวโสพิญฐ์ สุวรรณหงส์ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ นางสายสมร อ่อนแก้ว ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน นางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก นายนพดล ศักดิ์เจริญชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวจามีกร ปิ่นสุข ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พม. ตลอดจนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ผู้นำท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดงานกว่า 300 คน

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า “โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุข ให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า ทรงพระกรุณาห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่ด้อยโอกาส กระทรวง พม. จึงได้มอบหมายให้ สำนักงาน พมจ.และหน่วยงาน One Home ของ พม. ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป”

​​

ทางด้าน นางปัทมา อินทร์ชู พมจ.พิษณุโลก กล่าวว่า การจัดงานโครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจ ให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และสนับสนุนโครงการ หรือกิจกรรมอันสืบเนื่องจากกิจกรรม “Bike ปั่นอุ่นไอรัก” ตามพระราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย ด้วยการปั่นจักรยาน ให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ดังนั้น กระทรวง พม. จึงได้มีดำริเพื่อสนองพระราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญ ด้วยการจัดกิจกรรม “โครงการ พม. ห่วงใย ดูแลทุกข์สุข ปั่นปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ขึ้น เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ด้อยโอกาสและครอบครัว เพื่อสร้างความสุขให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชนและท้องถิ่น โดยการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน

นางปัทมา กล่าวต่ออีกว่า “ในการเยี่ยมเยียนผู้ด้อยโอกาส เด็กในสภาวะยากลำบาก ผู้พิการ ผู้สูงอายุตามโครงการดังกล่าว เป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด จังหวัดละ 5 พื้นที่ 5 เส้นทาง โดยกำหนดจัดโครงการในระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึง 4 พฤษภาคม 2563 ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก วันนี้เป็นการเปิดงาน และเริ่มดำเนินการในพื้นที่แรกอำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งถือเป็นเส้นทางที่ 1 สำหรับอีก 4 พื้นที่ 4 เส้นทางที่จะจัดขึ้นต่อไป ได้แก่ พื้นที่อำเภอบางระกำ พื้นที่อำเภอพรหมพิราม พื้นที่อำเภอวังทอง และพื้นที่อำเภอวัดโบสถ์”
———————————