ปส. ลงพื้นที่ขอนแก่น เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  ๒๕60 มาตรา 77 กำหนดให้ก่อนตรากฎหมาย รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างเป็นระบบและรอบด้าน

ดร. อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มีการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีทุกประเภทด้วยระบบการออกใบอนุญาตเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ปส. จึงได้เพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีอีกระบบหนึ่ง ซึ่งการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อไป

ดร. อัจฉรา  กล่าวต่อไปว่า หลังจากที่ ปส. ได้นำร่องจัดสัมมนาครั้งแรกในภาคกลาง มีผู้ที่สนใจจำนวนมากเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯ ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ อย่างมาก และในครั้งนี้ ปส. มาลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้รับใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ กลุ่มผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

นอกจากนี้ ปส. ยังมีแผนจัดสัมมนาดังกล่าว ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม   ทีอาร์ร๊อคฮิลล์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะครั้งนี้ มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1811, 4115