สคบ.ตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยนายฐิตินันท์ สิงหา ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลาก ร่วมกับ คณะอนุจังหวัดนครปฐม และตำรวจ สภ.โพธิ์แก้ว ลงพื้นที่ตรวจสอบฉลากสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) ลงวันที่ 5 มกราคม 2550 เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค ณ บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงวัดมงคลจินดาราม (วัดไร่ขิง) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ชุดสังฆทานเป็นชุดที่รวบรวมเครื่องใช้ อาหาร น้ำดื่ม และอื่นๆ จัดชุดไว้ด้วยกัน ดังนั้นผู้บริโภคจำเป็นต้องตรวจสอบฉลากสินค้า และเลือกซื้อชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมที่ถูกต้องเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2550) ซึ่งได้กำหนดให้สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยผู้ประกอบธุรกิจจะต้องระบุรายการสินค้า ขนาด มิติ ปริมาณ ปริมาตร น้ำหนัก จำนวน และราคาของสินค้าแต่ละรายการ ชื่อ และสถานที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือวันเดือนปีที่ควรใช้ก่อน

ของสินค้าใดสินค้าหนึ่งที่นำมารวมนั้น โดยระบุว่าเร็วที่สุด วันเดือนปีที่บรรจุ ราคารวมชุดจัดบรรจุที่ระบุหน่วยเป็นบาท กรณีที่เป็นชุดสังฆทานหรือชุดไทยธรรมใดที่มีการนำสินค้าที่อาจทำปฏิกิริยากันจนทำให้มีสี กลิ่น
หรือรส เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค เนื่องในการใช้หรือโดยสภาพของสินค้านั้น ให้ระบุคำเตือนในฉลากด้วย

กรณีที่พบว่าผู้ใดขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากแต่การแสดงฉลากสินค้านั้นไม่ถูกต้อง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีเป็นผู้ผลิต ผู้สั่ง หรือนำเข้า ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้หากตรวจพบผู้ผลิต หรือร้านที่ขายสังฆทานไม่จัดทำฉลากสินค้า หรือจัดทำฉลากไม่ถูกต้อง สคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป