“ศผส.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะดูงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยได้ศึกษาดูงานการดำเนินกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม และผลิตภัณฑ์เนื้อ รวมถึงได้สอบถามด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อื่น ๆ และแนวโน้มความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ในอนาคต เพื่อให้ผู้ศึกษาดูงานมีความเข้าใจในด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป