อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ประชุมหารือโครงการ พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ประชุมหารือโครงการ พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน่วยงานที่มาร่วมประชุม ได้แก่ นายอำเภอลาดบัวหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) ผู้นำชุมชนและประธานสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา และ ดร.จักรกฤษณ์ ทองทับ ผู้แทนกองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โรงเรียนสอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยการถ่ายทอดทักษะความรู้ให้แก่นักเรียนและชุมชน ทั้งการทำการเกษตรสมัยใหม่และอาชีพอื่น ๆ โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคนเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้

โรงเรียนมีพื้นที่ทำการเกษตร 9 ไร่ โดยสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ร่วมกันวางแผนการใช้ที่ดิน และกำหนดขอบเขตและหลักเกณฑ์การใช้พื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและชุมชนมากที่สุด ที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอุทิศ วุฒิเพ็ชร ประธานสถานศึกษา เป็นผู้ประสานงานกับชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินงานโครงการ เสนอผู้แทนกองงานในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี