อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน หารือพันเอก อนุวัตร เหลืองวิลัย ผู้บังคับการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ เกี่ยวกับ โครงการผลิตอาหารประกอบเลี้ยงกำลังพลประจำการในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมหารือกับพันเอก อนุวัตร เหลืองวิลัย ผู้บังคับการศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 1 นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และนายพิษณุ ทรัพย์สุทธิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดการพื้นที่โครงการผลิตอาหารประกอบเลี้ยงกำลังพลประจำการในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบกที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยการวางระบบการจัดการน้ำต้นทุน ระบบส่งน้ำ และวางแผนการผลิตพืชสวนครัว และพืชผักอายุยาวที่เก็บผลผลิตได้นาน เพื่อสนับสนุนโรงครัวประกอบเลี้ยง

ทั้งนี้ อธิบดีฯ ได้มอบหมายให้หมอดินอาสา เป็นผู้ประสานงานการปรับพื้นที่ปลูกพืชผัก