กสร. เล็งเพิ่มประสิทธิภาพให้บริการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนยุทธศาสตร์การให้บริการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เน้นตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงานอย่างทั่วถึง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเป็นกองทุนภายใต้การกำกับดูแลของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจในการให้บริการเงินกู้แก่ผู้ใช้แรงงานโดยผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ เพื่อนำไปให้ลูกจ้าง พนักงานกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่ำเมื่อมีความจำเป็น หรือเดือดร้อนทางการเงิน เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กสร. ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาประสิทธิภาพกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เมื่อวันที่ 13-14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา2561 โดยเชิญคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนฯ ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง มาร่วมกันพิจารณาทบทวน วิเคราะห์ผลการดำเนินงานและความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดเชิงยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถได้รับประโยชน์จากการให้บริการของกองทุนฯได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ เป็นสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย ช่วยส่งเสริมวินัยการออม และช่วยแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของลูกจ้างกรณีมีความจำเป็นโดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบ จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่สนใจจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ และหากมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการดำเนินงานก็สามารถใช้บริการเงินกู้จากกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ ซึ่งขณะนี้มีวงเงินจำนวน 390 ล้านบาท ให้บริการแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในอัตราดอกเบี้ยต่ำ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่กองสวัสดิการแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 6774 หรือ 0 2246 0383 หรือที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทั่วประเทศ