ชป.เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในเขตอีสานกลาง 5 จังหวัด

กรมชลประทาน เดินหน้าให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำในเขตอีสานกลาง พร้อมจับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไข วอนทุกภาคส่วนร่วมใจกันใช้น้ำตามแผนฯอย่างเคร่งครัดและประหยัดที่สุด

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังได้รับรายงานจาก นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่อีสานกลาง 5 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ดว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกโครงการฯลงพื้นที่ไปประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องน้ำ รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง

 

สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำรวม 53 เครื่อง กระจายไปอยู่ในพื้นที่ 5 จังหวัด (ขอนแก่น 2 เครื่อง ,มหาสารคาม 11 เครื่อง, ร้อยเอ็ด 6 เครื่อง,ชัยภูมิ 7 เครื่อง, กาฬสินธุ์ 27 เครื่อง)อาทิ ที่จังหวัดชัยภูมิ โครงการชลประทานชัยภูมิ ได้นำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ เข้าไปติดตั้งสูบน้ำจากหนองน้ำสาธารณะ ไปเติมให้กับสระน้ำประจำหมู่บ้าน บ้านบะเสียว หมู่ 6 ตำบลหนองฉิม อำเภอเนินสง่า เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนกว่า 260 ครัวเรือน รวมทั้งสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วย จังหวัดขอนแก่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณแก้มลิงกุดแคน เหนือประตูระบายน้ำน้ำเชิญ เพื่อสูบน้ำไปเติมให้กับลำน้ำเชิญแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในเขตอำเภอชุมแพ จังหวัดมหาสารคาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเสียวใหญ่ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณหน้าฝายยางบ้านแดง เพื่อสูบน้ำจากลำน้ำเสียวใหญ่ ไปช่วยเพิ่มปริมาณน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนกว่า 250 ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านแดง ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม

ด้านจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ได้เร่งผันน้ำจากคลอง RMC ของอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบไปช่วยเติมให้กับการประปาตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ เพื่อให้มีน้ำดิบเพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน  ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง ได้เพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนร้อยเอ็ด ไปเติมน้ำให้กับบริเวณหน้าเขื่อนยโสธร สำรองน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธรได้ประมาณ 5.20 ล้าน ลบ.ม. ส่งผลให้ขณะนี้ระดับน้ำบริเวณหน้าโรงสูบน้ำดิบของ กปภ.สาขายโสธร เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 23 เซนติเมตร เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและผลิตประปา

กรมชลประทาน เดินหน้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างเต็มศักยภาพตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากมีปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใด สามารถประสานขอความช่วยเหลือไปได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ปฏิบัติตามแผนฯที่วางไว้อย่างเคร่งครัด และร่วมใจกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อให้มีน้ำเพียงพอตลอดฤดูแล้งนี้

ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

24 กุมภาพันธ์ 2563