“ทปษ.รมว.แรงงาน” เน้น อาสาสมัครแรงงาน “สื่อกลาง” การนำงานบริการของกระทรวงแรงงาน สู่ประชาชน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา และโครงการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครพนม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา และโครงการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 117 คน

โดยมี นายวิสันติ์ ประเสริฐศรี แรงงานจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ โรงแรมไอโอเทล ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า ปัจจุบันส่วนราชการเกือบทุกหน่วยงาน ได้อาศัยกลไกเครือข่ายภาคประชาชนในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงาน โดยใช้คำว่า “อาสาสมัคร” ซึ่งหมายถึง บุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยความสมัครใจ เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานระดับพื้นที่ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมความมั่นคง ความยุติธรรม หรือด้านแรงงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีการแต่งตั้งอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานทั้งสิ้น ถือได้ว่าอาสาสมัครเป็นบุคคลที่มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ เพราะการทำงานอาสาสมัคร ต้องสละเวลาที่ควรจะใช้ประกอบอาชีพหรือประกอบภารกิจต่างๆ ทั้งด้านส่วนตัว และครอบครัว ทั้งยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศและเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมปฏิบัติงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเป็นสื่อกลางประสานการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่างๆ ซึ่งขอชื่นชมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครพนมทุกท่าน เพราะการเป็นอาสาสมัครแรงงานจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ มุ่งมั่น ตั้งใจ ที่มาร่วมทำงานให้กับกระทรวงแรงงานโดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือ ให้การช่วยเหลือ ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานกับประชาชนที่ประสบปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่ชุมชน สอดส่อง และเฝ้าระวังการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ปัญหายาเสพติด การประสานงานด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ การพัฒนาทักษะฝีมือ อีกทั้ง แจ้งเบาะแสสถานการณ์/เหตุการณ์ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว

จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ฯ ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษหัวข้อ “อาสาสมัครแรงงานพลัง ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน” โดยได้ให้ข้อคิดสำคัญแก่อาสาสมัครแรงงานว่า 1) คิดอย่างผู้นำ คือ กล้าที่จะคิดไปข้างหน้า 2) ทำอย่างผู้รู้ คือ มีองค์ความรู้ในเรื่องที่จะทำ และเผยแพร่องค์ความรู้นั้นแก่ผู้อื่น 3) อยู่อย่างผู้ให้ คือ ให้ความรู้แก่ผู้อื่นไม่มีวันจน เพราะความรู้คือสุขทรัพย์ที่ให้แล้วไม่หมดไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ดำเนินการแต่งตั้งอาสาสมัครแรงงานประจำตำบลครบทุกตำบลแล้ว จำนวน 97 ตำบล และ 2 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม รวม 99 คน และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดนครพนม เป็นพี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน จำนวน 10 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงแรงงาน มีนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง โดยใช้กลไกการขับเคลื่อนโดยอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย ได้แก่ การบูรณาการการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่ การยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน การป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานไทยถูกหลอกลวงและลักลอบไปทำงานต่างประเทศ การส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบ เป็นต้น ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จึงจัดทำ “โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา และโครงการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพแก่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายแรงงานจังหวัดนครพนม