สศก. ระดม 10 กระทรวง จัดสัมมนาใหญ่ ก้าวสำคัญสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เตรียม Kick off เปิดตัวศูนย์ NABC ในโอกาสครบรอบ 41 ปี สศก. เดือนมีนาคมนี้

นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลัง เป็นประธานเปิดการสัมมนาการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ปี 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า การสัมมนาครั้งนี้  นับเป็นจุดเริ่มต้นก้าวสำคัญที่ทั้ง 10 กระทรวง ได้มาร่วมเพิ่มพูน องค์ความรู้และสร้างเครือข่ายในการจัดทำ Big Data ตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ  ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรฯ  ได้เน้นนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารและการบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตามข้อสั่งการของรัฐบาลที่ให้ทุกกระทรวงเร่งจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพื่อให้บริการกับทุกภาคส่วน   โดยดำเนินการผ่านคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ที่มีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และได้มีการแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการจัดทำ Big Data ด้านการเกษตรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

สำหรับการขับเคลื่อนระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมาย สศก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบจัดทำ Big Data ของกระทรวง เนื่องจาก สศก. เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมของฐานข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรที่จัดทำมากว่า 40 ปี และขณะนี้ สศก. ได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC ซึ่งมีความคืบหน้าไปมากแล้ว  ดังนั้น การจัดสัมมนาครั้งนี้ นอกจากที่ 10 กระทรวง ได้มาร่วมกันเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการจัดทำ Big Data ให้เป็นในแนวทางเดียวกันแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำข้อมูล ซึ่งจะทำให้การจัดทำศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติประสบความสำเร็จรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ด้านนายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  เลขาธิการ สศก. กล่าวเสริมว่า สศก. มีความพร้อม และมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อน 10 กระทรวงไปพร้อมกัน  เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ทางด้าน Big Data ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้ง 10 กระทรวง นำข้อมูลเชื่อมโยงเข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ สร้างเครือข่ายการทำงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และร่วมกันจัดทำชุดข้อมูล (Dataset) ตามความต้องการของผู้ใช้ (User Requirement) กับทุกภาคส่วน  ทั้งส่วนราชการภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรฯ   ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ส่งสินค้าเกษตร สภาเกษตรกรแห่งชาติ  เพื่อจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ซึ่งขณะนี้มีชุดรายการข้อมูลที่รวบรวมได้แล้วกว่า 333 รายการ

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) หรือ NABC  จะเป็นหน่วยงานเทียบเท่ากอง ซึ่งมีบุคลากรจากหน่วยงานใน สศก. และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ มาร่วมดำเนินการ โดยจะให้บริการข้อมูลครบถ้วนในทุกมิติ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ มีการเตือนภัยและการวางแผนการผลิตภาคเกษตร ช่วยให้ทุกภาคส่วนปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ลดการสูญเสียงบประมาณช่วยเหลือจากภาครัฐ  เกษตรกรสามารถตัดสินใจผลิตสินค้าเกษตรตามความต้องการตลาด  ขายผลผลิตได้ราคา ในขณะที่ภาคธุรกิจสามารถบริหารจัดการปัจจัยการผลิตเข้าสู่ธุรกิจ และลดต้นทุนโลจิสติกส์เกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย สศก. จะเปิดตัว Kick off ศูนย์ NABC ครั้งแรกในงานแถลงข่าววันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 41 ปี วันที่ 23 มีนาคมที่จะถึงนี้

***********************************

ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์

ข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร