ก.แรงงาน Upskill เยาวชนเมืองสองแควรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ก.แรงงาน เคลื่อนพลเยือนเมืองสองแคว ฝึกอบรมเทคโนโลยีงานเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ให้กับนักศึกษา ปี 4 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม รองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดี กพร. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก และการฝึกอบรมเทคโนโลยีงานเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ พร้อมมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 37 คน ซึ่งเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก (สพร.9 พิษณุโลก)

นายธวัช เปิดเผยว่า กพร. ได้จัดทำโครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อพัฒนากำลังแรงงาน ให้มีความรู้และทักษะฝีมือสอดคล้องกับ 6 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วยดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ชีวภาพ ปัญญาประดิษฐ์ และหุ่นยนต์ ให้สามารถใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการต่อยอดด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ มีกลุ่มเป้าหมายทั้งแรงงานใหม่ นักศึกษา ผู้ว่างงานและแรงงานในสถานประกอบกิจการ สำหรับในปี 2563 มีเป้าหมายดำเนินการกว่า 10,000 คน ใน 15 จังหวัด อาทิ สพร.1 สมุทรปราการ สพร.5 นครราชสีมา สพร.7 อุบลราชธานี

ด้านนายประทีป กล่าวเพิ่มเติมว่า สพร.9 พิษณุโลก เป็นอีกจังหวัดที่ได้รับเป้าหมายดำเนินการฝึกในด้านดังกล่าว จึงประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าฝึกอบรมยกระดับฝีมือ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีโอกาสได้พูดคุยให้คำแนะนำและให้กำลังใจแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 37 คน ที่เข้าฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 14-22 ธันวาคม 2562 ซึ่งจะเป็นแรงงานใหม่ที่มีคุณภาพ สามารถทำงานร่วมกับหุ่นยนต์และเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฝึกภาคปฏิบัติถึง 80% สามารถเพิ่มทักษะให้กับแรงงานใหม่ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมเทคโนโลยีงานเชื่อมด้วยหุ่นยนต์ ให้กับแรงงานที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ เพื่อยกระดับฝีมือให้สูงขึ้น และเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก มีผู้เข้าทดสอบจำนวน 10 คน เพื่อเตรียมความพร้อมการขอรับรองความรู้ความสามารถช่างเครื่องปรับอากาศต่อไป

การฝึกด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ กพร.มีหน่วยฝึกหลายแห่ง อาทิ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA) สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) สำหรับผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมทุกสาขา สามารถสมัครได้ที่สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือกองสื่อสารองค์กร 0 2245 4035