ผู้อำนวยการ สนพ. เป็นประธานในการมอบรางวัลโครงการ “การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา” (Yong Energy research Showcase: YES)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เป็นประธานในการมอบรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Energy Aveture จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม Synergy จากมหาวิทยาลัยมหิดล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีม TA Power จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และรางวัลชมเชย 2 รางวัล และรางวัล Popular vote 3 รางวัล  ในโครงการ “การประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา” (Yong Energy research Showcase: YES) เป็นโครงการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาและทำวิจัยด้านพลังงานให้เป็นรูปแบบรูปธรรม โดยมีนิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น จำนวน 95 ทีม ผลงานผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ (Pitching) จำนวน 20 ทีม และผ่านรอบ 5 ทีมในรอบสุดท้าย ซึ่งหวังว่าผลงานการวิจัยครั้งนี้จะนำไปพัฒนาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ณ โรงแรมโนโวเทล  กรุงเทพ สยามสแควร์