สธ.ประกาศนโยบาย Street Food Thailand เน้นสะอาด ปลอดภัย ถูกใจนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี “อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” ตั้งเป้าขยายพื้นที่ต้นแบบครบทุกจังหวัดในปี 2564 เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหกรรมอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย คนไทยสุขภาพดี เพลิดเพลินวัฒนธรรมอีสาน ถนนคนเดินเซราะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามนโยบายการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีของประเทศไทย (Kick off Street Food Thailand) ภายใต้โครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีปลอดภัย สร้างเสริมสุขภาพ และสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย

นายธนิตพล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีให้ได้มาตรฐาน ทั้งในด้านสุขอนามัย และด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะอาหารริมบาทวิถี ร้านค้า แผงลอย ที่ปัจจุบันมักพบว่าประชาชนนิยมบริโภค เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย และมีราคาประหยัด ที่สำคัญอาหารริมบาทวิถีตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย ยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในการเดินทางมาบริโภค ซึ่งแต่ละพื้นที่มีวัฒนธรรมของอาหารที่แตกต่างกัน
“ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้ายกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีต้นแบบ 30 แห่งทั่วประเทศ และจะขยายพื้นทีให้ครบทุกจังหวัดในปี 2564 โดยกำหนดให้มีการพัฒนาและขยายพื้นที่ดำเนินการดังนี้ 1) ให้รักษามาตรฐานต้นแบบอาหารริมบาทวิถี โดยใช้ป้ายสัญลักษณ์ “อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ”(Street Food Thailand) ซึ่งได้พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถี 4 มิติ คือมิติด้านสุขภาพ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และ มิติด้านวัฒนธรรม 2) ให้เพิ่มพื้นที่ในการจำหน่ายอาหารประเภทผัก ผลไม้ที่สะอาดปลอดภัย เพื่อส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าด้านโภชนาการ ใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหาร และส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคผักผลไม้อย่างเพียงพอ 400 กรัมต่อวัน และ 3) ให้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขาภิบาลอาหาร เช่น การปกปิดอาหาร การสร้างต้นแบบของพื้นที่ดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีที่ได้มาตรฐาน โดยอาศัยระบบและกลไกในการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ในการจัดการพื้นที่ดำเนินงานอาหารริมบาทวิถีและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถีเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยโดยให้ แนวทางว่า ถนนสะอาด รสชาติอาหารอร่อย แม่ค้าถ้อยทีอัธยาศัย ถูกใจราคา รักษาไว้วัฒนธรรม” ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว