รองอธิบดีกรมประมง เปิดงาน”หว่านแหม่วนซื่น จับปลารื่นเริง” ณ แหล่งน้ำหนองกุง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ แหล่งน้ำหนองกุง ตําบลเสือโก๊ก อําเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม นายถาวร จิรโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานเปิดงาน”หว่านแหม่วนซื่น จับปลารื่นเริง” โครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้้ำแบบมีส่วนร่วม พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โดยมี นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายสมพร รุ่งกำเนิดวงษ์ ประมงจังหวัดมหาสารคาม นายพงศ์เทพ จันทรชิต ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมหาสารคาม และพี่น้องประชาชนชาวหมู่บ้านบูรพาประชาราษฎร์ จ.มหาสารคามให้การต้อนรับ

ซึ่งแหล่งน้ำหนองกุงเข้าร่วมโครงการธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนให้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของชุมชน ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้้ำให้เพียงพอต่อการบริโภคของชุมชน และสร้าง รายได้ให้แก่ราษฎรในชุมชน การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อเปิดจับสัตว์น้ำ โดยขายบัตรจับปลาราคา 500 บาทสำหรับใช้แพเหวี่ยงแห และ 300 บาท สำหรับเหวี่ยงแหอยู่ริมฝั่ง

ซึ่งวันนี้มีผู้ซื้อบัตรจับปลา จำนวน ประมาณ 650 คน มีรายได้จากการขายบัตรเกือบ 280,000 บาท กิจกรรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากชุมชนเป็นจำนวนมาก และนำสัตว์น้้ำกลับไปบริโภคหรือนําไปจําหน่ายเป็นรายได้ ได้นำรายได้เข้ากองทุนธนาคารฯ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการธนาคาร ผลผลิตสัตว์น้้ำแบบมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น