รมต. พม.มอบ พม.one Home อุทัยธานี บูรณาการ พอช.รุดช่วยเหลือ ชาวแพแม่น้ำสะแกกรัง ประสบปัญหามี่อยู่อาศัย

นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 ได้รับมอบหมายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุทัยธานี ได้นำทีมทีม พม.one Home อุทัยธานีลงพื้นที่ ช่วยเหลือชาวแพสะเกกรัง ตามที่ นาย จุติ ไกรฤกษ์ รมต.กระทรวง พม. มอบหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจช่วยเหลือชุมขุนชางแพสะเกกรัง ประสบปัญหาที่อยู่อาศัยแม่น้ำแห้งขอด  ส่งผลกระทบให้ขาแพหัก ลูกบวบแตก ในพื้นที่ชุมชนชาวแพมาร่วมจึงจัดประชุมวางแผนร่วมกันจำนวน   117 ครอบครัว  120 คน ในพื้นที่ตำบลสะแกกรัง อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ผลการสำรวจประสบปัญหาในด้านซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย ใช้ชีวิตอยู่ภาวะลำบาก  ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่อยู่อาศัยสุขภาพอาชีพ

นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอุทัยธานี ได้กล่าวเพิ่มเติมในด้านช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย รายละ 3,000 บาท  ได้สำรวจเพื่อพิจารณาเบิกจ่ายตามระเบียบต่อไปด้านซ่อมแซมที่อยู่อาศัย นาย กมล ปุยยะรุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคเหนือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  พอข. ได้มอบแนวทางในด้านปรับปรุงซ่อมแซมบ้านได้ให้ชุมชนระดมความคิดเห็นวางแผนร่วมสำรวจในการซ่อมแซมบ้านประมาณค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นพร้อมจัดระเบียบชุมชนคงวิถีชีวิตวัฒนธรรมดังเดิมที่อยู่อาศัยเพื่อให้ชุมชนชาวแพสะเกกรังมีให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป

…………………………………………….