ชป.ช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จ.นครราชสีมา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ไปติดตามการส่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยสั่งการให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคองติดตามการส่งน้ำที่ระบายจากเขื่อนลำตะคองที่เพิ่มเป็น 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยปริมาณน้ำส่วนหนึ่งได้ไหลไปทางลำตะคอง เพื่อส่งน้ำสำหรับผลิตประปาให้แก่ตำบลโคกกรวดและตำบลบ้านใหม่ ปริมาณน้ำอีกส่วนหนึ่งได้ไหลมาทางลำบริบูรณ์ ผ่านประตูระบายน้ำโพธิ์เตี้ย ไปถึงประตูระบายน้ำนาตม

ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ได้สั่งการให้นำเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว เข้าไปติดตั้งเพื่อช่วยสูบน้ำ เข้าคลองส่งน้ำLMC นาตม โดยขณะนี้น้ำได้เดินทางไปถึง พื้นที่การประปาบ้านกูด บ้านกล้วย ตำบลจอหอ  เพื่อช่วยเหลือในด้านอุปโภค-บริโภค ในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นได้ว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค-บริโภค ตลอดฤดูแล้งนี้ ซึ่งต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดด้วย

…………………………………