กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำ “โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ที่ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด้านปฐพีวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำ “โครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ ” โดยมี นายก อบต.นาขมิ้น และเกษตรกร ให้การต้อนรับ ณ บ้านท่าศาลา หมู่ 10 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

จากภาคการเกษตรในมหภาค จะเห็นได้ว่าราคาพืชผลทางการเกษตรมีความผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นอย่างมาก ในขณะที่ฐานการผลิตเกษตรและบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ำ รายได้เกษตรกรยังอยู่ในระดับต่ำกว่าสาขาอื่นๆ มาก ประกอบกับคุณภาพดินแย่ลง มีการใช้ดินไม่เหมาะสม และการบริหารจัดการน้ำยังไม่เป็นระบบ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการ “โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” ในปี 2553 ทำให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล และต่อยอดเป็น“โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 จนถึงปัจจุบัน

ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร พบว่ายังมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็น “เกษตรแปลงใหญ่” ที่ทั้งประชาชนและรัฐบาลต้องการให้มีการพัฒนาเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยแก้ปัญหาความยากจน ลดปัญหาด้านสังคม การย้ายถิ่นฐาน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มีความมั่นคง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับนานาชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยแนวทางพัฒนาน้ำบาดาลที่เหมาะสมกับเกษตรแปลงใหญ่และเพื่อศึกษารูปแบบการออกแบบระบบกระจายน้ำบาดาล เพื่อสมดุลระหว่างความต้องการและศักยภาพน้ำบาดาลที่มีสำหรับการเกษตรแบบแปลงใหญ่รวมถึงเพื่อให้เกิดต้นแบบของการมีส่วนร่วมจากชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบแปลงใหญ่

…………………………………