รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมน้ำบาดาล พร้อมมอบนโยบายแก้ภัยแล้ง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. โดยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการมอบนโยบาย ดังนี้

1.ในภาวะปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาภัยแล้ง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีบทบาทสำคัญที่สุดที่จะดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ ดังนั้น เมื่องบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านสภาผู้แทนราษฎรแล้ว กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรโดยเร็วที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

2.การบูรณาการร่วมกันของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งเคยให้นโยบายไปแล้วว่า เมื่อมีการจัดหาแหล่งน้ำผิวดินที่ไหน จะต้องมีการเจาะบ่อน้ำบาดาล หรือเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่เลือกว่าจะอยู่ในเขตชลประทาน หรือนอกเขตชลประทาน

3.งานโครงการพระราชดำริ หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ต้องให้ความสำคัญที่สุด เพราะทุกโครงการล้วนทำเพื่อแผ่นดินไทย และพสกนิกรชาวไทยทั้งสิ้น

4.การทำงานทุกอย่างต้องบูรณาการเป็นภาพรวมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่แบ่งแยกว่า งานนั้นเป็นของกรมใดกรมหนึ่ง เพราะทุกภารกิจของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล้วนมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันทั้งหมด

………………………………………