กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมสินค้านวัตกรรมสู่เวทีการค้าโลก

กระทรวงพาณิชย์ผลักดันผู้ประกอบการไทยด้านนวัตกรรมและการออกแบบในระดับภูมิภาค จัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพและการตลาด สร้างโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านทฤษฎีพร้อมศึกษากรณีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ หวังต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับเวทีการค้าสากล

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า    การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ที่เร่งเดินหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ นำมาสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่ยอมรับและเกิดการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล สร้างความยั่งยืนของสินค้าและบริการผ่านความเชื่อมั่นจากนานาประเทศด้านมาตรฐานการผลิตและชูให้เห็นถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่นด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เสริมศักยภาพสินค้าและบริการของไทยให้เป็นที่ต้องการของตลาดโลก โดยพบว่าสินค้าที่ผ่านการยกระดับด้วยนวัตกรรมนั้นจะช่วยเพิ่มมูลค่าได้มากขึ้นจากเดิมถึง 30%

“กระทรวงพาณิชย์โดยการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริม แบรนด์สินค้าและธุรกิจสร้างสรรค์สู่สากล ปี 2561 (Creative Thailand – Creative Industries Hub of ASEAN) เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยด้านนวัตกรรมและการออกแบบให้ได้แสดงศักยภาพผลงานช่วยต่อยอดให้ได้รับการประชาสัมพันธ์และสร้างโอกาสในเชิงพาณิชย์มากขึ้น อีกด้านหนึ่งคือการสร้างแรงบันดาลใจให้ได้เกิดกระบวนการคิดและพัฒนาสินค้าตนเอง สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้า สร้างโอกาสในการเลือกใช้วิธีการทางการตลาดใหม่ๆ ภายใต้โครงการดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมสัมมนาทางธุรกิจ “นวัตกรรมทำหนึ่ง…ได้สิบ” สำหรับผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งจากข้อมูลพบว่าสามกลุ่มสินค้าสำคัญได้แก่ กลุ่มสินค้าอัญมณี กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ และกลุ่มสินค้าอาหารและบรรจุภัณฑ์เป็นกลุ่มที่จำเป็นต้องใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันโดยเฉพาะในเวทีการค้าสากล

อีกทั้งปัจจุบันนี้ แนวโน้มการซื้อสินค้าและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยหันมาซื้อสินค้าตามความต้องการของตัวเองเพิ่มมากขึ้น การค้าออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น ผู้บริโภคมีโอกาสสั่งสินค้าได้สะดวก รวดเร็ว  เกิดการเปรียบเทียบคุณสมบัติ ประสิทธิภาพ และประโยชน์ใช้สอย ดังนั้นสินค้าที่มีนวัตกรรมย่อมได้เปรียบเพราะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม สร้างความแตกต่าง และทำให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความพิเศษเฉพาะที่ได้มีโอกาสใช้สินค้าเหล่านั้น    การใช้นวัตกรรมมาต่อยอดเรื่องราวและวัฒนธรรมของผลิตภัณฑ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งประเทศไทยยังต้องร่วมกันสร้างจุดแข็งให้กับผู้ประกอบการกลุ่มสินค้าและบริการดังกล่าวให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้  การพัฒนาสินค้าทางด้านการออกแบบและนวัตกรรมจะช่วยสร้างโอกาสในการขายธุรกิจและขยายตลาดสินค้าและบริการออกไปได้อย่างกว้างขวางมาขึ้นในอนาคตสู่การยอมรับในระดับสากลได้ในที่สุด”

สำหรับ การสัมมนา “นวัตกรรมทำหนึ่ง…ได้สิบ” แบ่งเป็นการสัมมนาภาคเช้าที่จะให้ความรู้ด้านนวัตกรรมและทฤษฎี ส่วนภาคบ่ายคือการยกตัวอย่างกรณีศึกษาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากการใช้นวัตกรรม โดยจัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่โรงแรมเรือรัษฎา อ.เมือง จ.ตรัง มีการบรรยายหัวข้อนวัตกรรม… สรรค์สร้างมูลค่าใหม่ให้ธุรกิจ และกระบวนการด้านนวัตกรรม โดย ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การบรรยายหัวข้อนวัตกรรมกับการดำเนินธุรกิจ โดย นายทรงพล เนรกัณฐี นักวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างแบรนด์และการตลาด และกรณีศึกษาสินค้าที่มีนวัตกรรม ของแบรนด์สินค้าอาหาร Okusno (คางกุ้งทอดกรอบ) โดย นางสาวพิมพ์มาดา พัฒนปรัชญาพงศ์ และแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ Borriboon Craft (จักสานไม้ไผ่) โดยนายคมกฤช บริบูรณ์

ส่วนครั้งที่ในสองวันที่ 6 สิงหาคม 2561 จัดขึ้นที่โรงแรมเดอะมาเจสติค จ.สกลนคร มีการบรรยายหัวข้อนวัตกรรม… สรรค์สร้างมูลค่าใหม่ให้ธุรกิจและกระบวนการด้านนวัตกรรม โดย ดร.กวิน อัศวานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การแบ่งปันประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาของแบรนด์สินค้าอาหาร Prize The Happy Snack       (ข้าวพองอบกรอบออแกนิค) โดย นางสาวศวิตา เศรษฐาภรณ์ และแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์ Busaba (ผ้าขาวม้า) โดย นายพรเทพ แซ่ลี้

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และแนวทางด้านการตลาดของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านนวัตกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง โทร. 0 2507 8263 และ 8270

 

********************************

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ