ไทย-สวีเดน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างความปลอดภัยทางถนน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือทวิภาคีรัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน ประเทศสวีเดน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างความปลอดภัยทางท้องถนนที่ยั่งยืนของไทยและสวีเดน โดยประเทศไทยตอบรับให้การสนับสนุนปฏิญญากรุงสต็อกโฮล์ม ฯ เพื่อยกระดับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นวาระการประชุมระดับสูงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะผู้แทนไทย หารือทวิภาคี กับนายโทมัส เอนรอท (H.E. Mr. Tomas Enroth) รัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานสวีเดน (Minister of Infrastructure) แลกเปลี่ยนความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสวีเดน ในการประชุมนานาชาติรัฐมนตรีด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 (The 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety) ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2563

นายอนุทินกล่าวว่า การหารือครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนของไทยและสวีเดน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) อาทิ การจัดการความปลอดภัยทางท้องถนน การสร้างถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย การสร้างมิติความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงข่ายถนน และยกระดับคุณภาพในการป้องกันหรือคุ้มครองการบาดเจ็บและสูญเสีย สําหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่อการสูญเสียสูง เช่น คนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยาน และผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยจะต้องวางระบบติดตามประเมินผลโครงสร้างพื้นฐานถนน ส่งเสริมการวางแผนออกแบบ ก่อสร้าง และสภาพความปลอดภัยขณะใช้งาน การจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ ซึ่งรัฐบาลไทยมีนโยบายสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ

นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพื้นฐาน สวีเดน ได้ขอความเห็นจากประเทศไทยต่อปฏิญญากรุงสต็อกโฮล์ม ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน (Stockholm Declaration – Third Global Ministerial Conference on Road Safety: Achieving Global Goals 2030) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไทยได้ตอบรับให้การสนับสนุนปฏิญญากรุงสต็อกโฮล์มฯ ซึ่งระบุให้ยกระดับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นวาระการประชุมระดับสูงในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ(High-Level Meeting of the United Nations General Assembly) เพื่อให้ผู้นำและรัฐบาลของประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญและลงทุนอย่างเพียงพอสำหรับการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนอย่างจริงจัง โดยการร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

สำหรับประเทศสวีเดนซึ่งเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมครั้งนี้ มีความมุ่งมั่นในการลดการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บรุนแรงจากการจราจรทางถนนให้เป็นศูนย์ ได้ประกาศเป้าหมายใหม่เพื่อความปลอดภัยทางถนนในทศวรรษหน้า ตั้งเป้าหมายลดการเสียชีวิต และการบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุทางถนนให้ได้ครึ่งหนึ่งภายในปี 2030 และยกระดับเรื่องความปลอดภัยทางถนนให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศ

………………………………………….