ก.แรงงาน นำทัพ ฝึกอาชีพ กลุ่มแรงงานอิสระบ้านแพ้ว

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และโฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมและเป็นประธานเปิดฝึกอบรมให้แก่กลุ่มแรงงานอิสระที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ผ้ามัดย้อม ณ วัดกระโจมทอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายสุชาติ  เงินสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร (สนพ.สมุทรสาคร) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานในจังหวัดให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชม

นางสาวอนุสรี เปิดเผยหลังเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมว่าแรงงานอิสระของประเทศไทย ปี 2562 มีจำนวนมากถึง 20.4 ล้านคน ซึ่งแรงงานอิสระเป็นกลุ่มที่ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากมีรายได้ที่ไม่แน่นอน ภาครัฐจึงต้องนำปัญหาเหล่านี้ไปหาทางแก้ไข การเพิ่มทักษะความรู้ความสามารถด้านอาชีพ จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สามารถช่วยเหลือและส่งเสริมการมีงานทำของแรงงานกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี จึงลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกของสนพ.สมุทรสาคร ซึ่งดำเนินการฝึกให้กับแรงงานอิสระ จำนวน 25 คน สาขาผ้ามัดย้อม ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดกระโจมทอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยให้ความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ในการทำผ้ามัดย้อม สีย้อมผ้าและการออกแบบลายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ

การมัดผ้าลวดลายต่างๆ พร้อมแนะนำการสร้างสรรค์ลวดลายผ้าในรูปแบบต่างๆ ด้วย การลงพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกในครั้งนี้ เพราะต้องการรับฟังปัญหาของแรงงานที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ รวมถึงความต้องการด้านอาชีพ พร้อมให้กำลังใจผู้เข้าฝึกอบรมด้วย โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกและการต่อยอดผลิตภัณฑ์ และหาช่องทางการตลาดเพื่อส่งเสริมให้สามารถประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ต่อไป

ปี 2563 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) มีเป้าหมายโครงการฝึกอบรมแรงงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ จำนวน 2,878 คน ดำเนินการแล้ว 1,657 คน โดยมอบหมายให้สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่งทั่วประเทศ ดำเนินการฝึกอบรมให้แรงงานอิสระซึ่งมีหลายสาขา เช่น ช่างก่ออิฐฉาบปูน ช่างปูกระเบื้อง ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า การประกอบอาหารไทย และการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการฝึกอบรมทุกหลักสูตรได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน www.dsd.go.th หัวข้อ สมัครฝึกอบรม หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือสอบถามที่ สพร.และ สนพ.ทุกแห่งทั่วประเทศ อธิบดี กพร.กล่าว

………………………………………………