กรุงศรีรับรางวัล Best Brand Performance (Finalist) ติดต่อกันเป็นปีที่ 2

กรุงเทพฯ (13 กรกฎาคม 2561) – กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ได้รับรางวัล Best Brand Performance (Finalist) ในสาขาการธนาคาร จาก Thailand Zocial Awards 2018+ ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในฐานะแบรนด์ที่มีความโดดเด่นในการทำกิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย โดยวัดจากปริมาณการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ติดตาม (Fan) ประสิทธิภาพการเพิ่มขึ้นของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย (Growth) ประสิทธิภาพหรือความสนใจต่อเนื้อหา (Interaction) ระดับการกระจายเนื้อหาผ่านปริมาณการแชร์ (Share) และความรู้สึกและความนึกคิดที่ลูกค้าตอบสนองต่อแบรนด์ (Sentiment) โดยมีนางสาวภคมล
ตุลยาพิศิษฐ์ชัย (ซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารฝ่ายการตลาดดิจิทัลและกลยุทธ์โซเชียล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นตัวแทนในการรับรางวัล ​​​