กรมการจัดหางาน จัดนัดพบแรงงานครั้งใหญ่ “ Northern Job & Career Expo 2020” ที่พิษณุโลก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดงาน นัดพบแรงงานใหญ่ และมหกรรมอาชีพ “ Northern Job & Career Expo  2020” ที่จังหวัดพิษณุโลก เปิดโอกาสให้นายจ้าง ผู้ว่างงานหรือผู้ต้องการเปลี่นนงาน พบกัน มีสถานประกอบการชั้นนำเปิดบูธ 169 แห่ง มีตำแหน่งงาน 11,307 อัตรา

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดงาน “ Northern Job & Career Expo 2020 ” โดยมี นายอรเทพ อินทรสกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมาย นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับ และ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมงาน ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมนัดพบแรงงานใหญ่ และมหกรรมอาชีพ “Northern Job & Career Expo  2020” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อให้บริการจัดหางานสามารถตอบสนองความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่อุตสาหกรรมต่างๆ และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจังหวัดพิษณุโลก ถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและเศรษฐกิจ ทำให้มีความต้องการจ้างแรงงานจำนวนมากในแต่ละปี ประกอบกับเป็นแหล่งการศึกษาใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง มีสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายแห่งซึ่งสามารถผลิตนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก เป็นสถาบันการศึกษาที่มีการคิดค้นเชิงนวัตกรรม สามารถต่อยอดเศรษฐกิจ และตอบสนองความต้องการจ้างงานแรงงานในพื้นที่จังหวัดและต่างจังหวัดได้

การจัดงานนี้ จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่หางานทำได้เลือกตำแหน่งที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตนเอง ได้สมัครงานกับนายจ้างจำนวนมากในคราวเดียวกัน สร้างการรับรู้แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน มีการส่งเสริมการจ้างงานช่วยลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน  รวมทั้งส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย สามารถเพิ่มพูนรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานให้ประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก  และจังหวัดภาคเหนือตอนล่างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในงานมีกิจกรรมที่หลากหลายที่ตอบโจทย์การเตรียมความพร้อมทั้งกำลังแรงงานในอนาคต และการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนได้เป็นอย่างดี

ด้านนายอรเทพ อินทรสกุล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน  กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำ 169 แห่ง โดยเป็นนายจ้างในจังหวัดพิษณุโลก 66 แห่ง มารับสมัครงานและสัมภาษณ์งานโดยตรง มีตำแหน่งงานให้บริการรวมทั้งสิ้นจำนวน 11,307 อัตรา เฉพาะตำแหน่งงานในจังหวัดพิษณุโลก มีจำนวน 3,904 อัตรา อาทิ พนักงานฝ่ายผลิต/แรงงานด้านการผลิต เสมียนพนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ ผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สินค้า เป็นต้น การจัดแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมจากกรมการจัดหางาน ทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มาจำหน่ายและประชาสัมพันธ์สินค้าและสร้างโอกาส รวม 32 กลุ่ม อาทิ กลุ่มตัดเย็บผ้า หัวรอ กรุ๊ป กลุ่มบ้านเมืองใหม่พัฒนา กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนาเมือง กลุ่มจักสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก กลุ่มศิลป์ศิริดินไทย กลุ่มจักสานไม้ไผ่ เป็นต้น โดยมีสถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารออมสิน สาขาบางระกำ มาให้คำปรึกษาเรื่องแหล่งเงินทุน รววมทั้ง การฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่น่าสนใจ จำนวน 50 อาชีพ งานแสดงอาชีพเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 6 อาชีพ  อาทิ แพทย์/พยาบาล/ทันตแพทย์ นักข่าว/พิธีกร วิศวกรคอมพิวเตอร์ เป็นต้น การแสดงอาชีพแฟรนไชส์ อาทิ ผัดไท-วังทอง ป้าทองเพียร ลูกชิ้นราม่า  เอสกิโมบิงซู เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ การเปิดโลกทัศน์การไปทำงานในต่างประเทศจากโครงการ IM Japanโดย วิทยากรจากองค์กร IM Japan ประจำประเทศไทย การบริการสาธิตนวดแผนไทย โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่างๆ จากสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานรวมทั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมจัดนิทรรศการ นำผลงานด้านนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดง

“ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมทั้ง สถานประกอบการและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือ และมีส่วนสนับสนุนงานในครั้งนี้ ซึ่งมีส่วนช่วยรองรับ ผู้ว่างงาน ประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุที่ประสงค์จะหางานทำได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เป็นการให้โอกาสที่สำคัญ มีส่วนช่วยให้ปัญหาการว่างงานลดลงได้” ผู้ตรวจราชการกรม กล่าว

………………………………………………………….