อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  เป็นประธานเปิดอบรม “สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 3

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “สร้างธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารสหกรณ์” รุ่นที่ 3 ณ ห้องหลานหลวง โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวงกรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยมี กรรมการ/ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ 10 แห่ง เข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ดีและมีธรรมาภิบาล ส่งผลเชิงบวกต่อทั้งขบวนการสหกรณ์ พร้อมทั้งเป็นการยกระดับความสามารถในการบริหารธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลให้กับกรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ จนนำไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พึ่งพาให้กับสมาชิกและเครือข่ายสหกรณ์ทั้งทางด้านการเงิน และความร่วมมืออื่น ๆ จนส่งผลให้สหกรณ์เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

……………………………………….