ประกันสังคม ส่งหนังสือแจ้งผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเกิน ติดต่อขอเงินคืนได้ภายใน 1 ปี

          ประกันสังคม ร่อนหนังสือแจ้งผู้ประกันตนกว่า 1.2 แสนราย ที่ส่งเงินสมทบเกินจำนวนที่ต้องชำระติดต่อขอรับเงินคืนภายใน 1 ปี นับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบ เพียงกรอกคำขอพร้อมแนบรายละเอียดเงินสมทบ ส่วนที่เกินจำนวน และแนบสำเนาสมุดบัญชีธนาคารส่งผ่านทางไปรษณีย์คืนประกันสังคม

          นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดำเนินการประมวลผลระบบกรณีคืนเงินสมทบให้กับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย และส่งเงินสมทบเกินว่าสำนักงานประกันสังคมได้มีการประมวลผลระบบดังกล่าวปีละ 2 ครั้ง และส่งหนังสือแจ้งในช่วงเดือนมิถุนายน และช่วงเดือนธันวาคม เพื่อคืนเงินสมทบส่วนที่เกิน ให้กับผู้ประกันตน โดยเมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา สำนักงานประกันสังคมได้จัดทำหนังสือส่งถึงผู้ประกันตน เพื่อแจ้งให้ทราบจำนวนเงินสมทบที่ชำระไว้เกินซึ่งมีอยู่จำนวน 122,581 ราย ดังนั้นขอให้ผู้ประกันตน ที่ต้องการรับเงินส่วนเกินคืน กรอกข้อความและลงนามในคำขอรับเงินคืนพร้อมแนบหลักฐาน รายละเอียดเงินสมทบส่วนที่เกิน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ (ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย) รับรองสำเนา ให้ถูกต้อง ส่งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานประกันสังคม ภายในเวลาที่ระบุไว้ในคำขอรับเงินคืน  ตามที่อยู่ซึ่งแจ้งในหนังสือ และให้วงเล็บมุมซองว่า ขอคืนเงินสมทบ

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า หากผู้ประกันตนไม่ได้ยื่นคำขอรับเงินสมทบส่วนที่เกินคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่นำส่งเงินสมทบ หรือไม่มารับเงินคืนภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง ให้มารับเงินคืนจำนวนดังกล่าวจะตกเป็นของกองทุนประกันสังคม  ดังนั้นจึงขอให้ผู้ประกันตนตรวจสอบและรักษาสิทธิของตนเองให้ถูกต้อง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบของตนเองได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่หรือจังหวัดที่นายจ้างนำส่งเงินสมทบ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักเงินสมทบ สำนักงานประกันสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2956 2264 – 7 หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก และโทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการ 24 ชั่วโมง

——————————————————

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน