อธิบดีกรมประมง ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ประมงอำเภอ ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการประมง รุ่นที่ 1

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ประมงอำเภอ ที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการประมง รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก ซึ่งโครงการนี้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรส่วนภูมิภาคของกรมประมง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และกรมประมง และนำไปใช้ในการปฏิบัติจริงให้ถึงมือเกษตรกรด้านการประมง เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากแก่เกษตรกรได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

……………………………………….