ยิ่งใหญ่สมการรอคอยกับ กีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5  ณ สนามแข่งขันโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ.  นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.สช.  นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. พร้อมทั้งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหาร กศน. ครู และบุคลากร สำนักงาน กศน. ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 8,000 คน

ดร.กนกวรรณ กล่าวในพิธีเปิดการแข่งขัน ฯ ว่า “ ตนรู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 ในวันนี้  ขอแสดงความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง ที่สำนักงาน กศน. และกศน. ทั่วประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแข่งขันกีฬา นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความรักอันแน่นแฟ้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้อง กศน.ทั่วประเทศ ระหว่างผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.ทุกคน การแข่งขันถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย การปลูกฝังให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเสริมสร้างสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน โดยกิจกรรมด้านกีฬา จะเป็นสื่อและเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร ให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้จักเสียสละ มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล อยู่ภายใต้กติกาที่กำหนดและเป็นสิ่งสำคัญที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคตการแข่งขันกีฬามิได้มุ่งหวังแต่ชัยชนะ เพื่อให้ได้รับรางวัลหรือชื่อเสียงเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมุ่งสร้างคนให้เป็นนักกีฬาอย่างแท้จริง ตนหวังว่าการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5   ในครั้งนี้ จะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาและเยาวชนสืบต่อไป

ขอขอบคุณ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้ให้การสนับสนุนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  จนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับความสำเร็จอย่างสมเกียรติ เป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังรัก พลังสามัคคีและมีสปิริต ของนักกีฬาอย่างแท้จริง “ดร.กนกวรรณ กล่าว

สำหรับการแข่งขันกีฬา กศน. เกมส์ ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนให้ นักศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้เล่นกีฬาเพื่อการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา ผู้บริหาร คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. โดยกีฬาจะเป็นสื่อในการแสดงออกเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ ห่างไกลจากภัยสิ่งเสพติด รวมไปถึงการมีน้ำใจและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของพี่น้องชาว กศน.โดยใช้สัญลักษณ์  คือ  ผึ้ง เป็นสัญลักษณ์นำโชคการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5 สืบเนื่องจากสถานที่ก่อตั้ง จังหวัดอุบลราชธานี อยู่บริเวณดงอู่ผึ้ง ซึ่งผึ้งเป็นสัตว์ที่ขยันขันแข็งที่สุดชนิดหนึ่งในโลกอาศัยอยู่ร่วมกัน ด้วยความสมัครสมานสามัคคี เหมือนชาว กศน.ที่มีความขยันขันแข็งทุ่มเทเสียสละ รู้รักสามัคคี สร้างงาน เพื่อปวงชนอีกทั้ง น้ำผึ้ง คือ ผลผลิตที่มีประโยชน์มากมายเปรียบเสมือนผลผลิตหรือผลงานของชาว กศน.ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อชุมชน มีคำขวัญการแข่งขันว่า  สปิริต  มิตรภาพ  สามัคคี ซึ่งในปีนี้ มีประเภทของ กีฬาที่ทำการแข่งขัน รวม 6 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง กรีฑา และกอล์ฟ

โดยในพิธีเปิดในครั้งนี้ได้เชิญ หรั่ง ร็อคเคสตร้า หรือชัยชัย สุขขาวดี ศิลปินฮาร์ดร็อค ศิษย์เก่า กศน. ร้องเพลง” กศน.เกมส์ (เส้นชัย มีไว้ท้าใจ) ซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์ ของ หรั่ง ร็อคเคสตร้า และคณะ ที่นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบให้ทำเพลงนี้ขึ้น เพื่อตั้งใจมอบเพลงนี้เป็นกำลังใจให้คน กศน.ในการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้

…………………………………………………………………………..

กรรณิกา พันธ์คลอง / เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ : ข่าว

ณัฐวุฒิ วากะดวน /ปราณี บุญรัตน์ : ภาพ