ปส. เปิดเวที 4 ภาค รับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  ๒๕60 มาตรา 77 กำหนดให้ก่อนตรากฎหมาย รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างเป็นระบบและรอบด้าน

ดร. อัจฉรา  วงศ์แสงจันทร์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดเผยว่า จะจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ กลุ่มผู้รับใบอนุญาตเครื่องกำเนิดรังสีที่ต้องแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ กลุ่มผู้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จำนวน 4 ภาค ดังนี้

ครั้งที่ 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ทแอนด์ โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

ครั้งที่ 3 วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมทีอาร์ร๊อคฮิลล์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ครั้งที่ 4 วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

ดร. อัจฉรา  กล่าวต่อไปว่า พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ ได้กำหนดให้มีการกำกับดูแลเครื่องกำเนิดรังสีทุกประเภทด้วยระบบการออกใบอนุญาตเท่านั้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระแก่ผู้ที่ดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดรังสีบางประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายทางรังสีแก่ประชาชนและสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง ปส. จึงได้เพิ่มระบบการแจ้งการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีอีกระบบหนึ่ง ซึ่งการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมฝึกอบรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โทรศัพท์ 0 2596 7600 ต่อ 1811, 4115