กปน. รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ปี 2562

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รับรางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ” Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2562 จาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award (TQA) ปี 2562 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวงอุตสาหกรรม

นายปริญญา เปิดเผยภายหลังรับรางวัลว่า รางวัลดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ กปน.โดยรางวัล TQC เป็นมาตรฐานที่การันตีว่า กปน. มีการบริหารจัดการองค์กรที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล เป็นองค์กรให้บริการสาธารณูปโภคที่สำคัญของประเทศ ซึ่ง กปน. ได้เริ่มนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร และสมัครเข้ารับการตรวจประเมินเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2559 ควบคู่ไปกับระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) และนำมาพัฒนากระบวนการทำงานตั้งแต่กระบวนการน้ำดิบ การผลิตน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย จนถึงการบริการผู้ใช้น้ำกว่า 11 ล้านคน ในกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีและบูรณาการความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

นายปริญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กปน. เป็นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่สำคัญของประเทศ โดยให้ความสำคัญกับแหล่งน้ำดิบ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ควบคุมการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาอย่างรัดกุม โดยตระหนักว่า น้ำประปาเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชน ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง กปน. จึงใส่ใจคุณภาพในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน และให้บริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล รางวัลนี้จึงเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ร่วมขับเคลื่อนองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปพร้อมกัน เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนานวัตกรรม ควบคู่กับการสร้างเสริมประสิทธิภาพของบุคลากร และ กปน. จะไม่หยุดพัฒนาองค์กรทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

……………………………………………….