ชป.เดินหน้าโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จ.อำนาจเจริญ

กรมชลประทาน เดินหน้าพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำให้แก่ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลด้านการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และการจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัยในอนาคต

นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยหลังได้รับรายงานจาก นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ว่า ปัจจุบันสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านบ้านนาอุดม พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจสภาพพื้นที่บริเวณจุดก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก จังหวัดอำนาจเจริญ หลังจากที่ได้ทำการศึกษาโครงการดังกล่าวแล้ว เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างสูงสุด และมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

สำหรับโครงการประตูระบายน้ำลำเซบก อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 7 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านนาอุดม หมู่ 7 ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ หากโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 560,000 ลบ.ม. สามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานในช่วงฤดูฝนได้กว่า 5,500 ไร่ และในช่วงฤดูแล้งได้กว่า 1,400 ไร่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา รวมถึงด้านการเกษตร ให้แก่ราษฎรกว่า 240 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลไร่ขี อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ และ ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วง จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดโครงการ แผนงานก่อสร้าง และประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของราษฎรผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง โดยราษฎรในพื้นที่มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอย่างสูงสุด และมีแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในอนาคตได้

………………………………………

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

21 กุมภาพันธ์ 2563