ชป. ยืนยันเป็นองค์กรธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้

กรมชลประทาน โต้ข้าราชการวิ่งเต้นแต่งตั้งโยกย้ายมิชอบ พร้อมยันการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุต่างๆ ทำตามระเบียบและข้อกฎหมาย พร้อมให้ตรวจสอบทุกขั้นตอน

นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน กรณีการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการภายในองค์กร เป็นไปโดยมิชอบ นั้น ขอเรียนชี้แจงว่า ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการทุกระดับชั้นในกรมชลประทาน ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกอย่างถูกต้อง โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ผลงานดีเด่น ประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย รวมทั้ง ยึดหลักอาวุโสในการดำรงตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์ของ ก.พ. ที่กำหนด โดยกรมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกทั้งจาก คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ  กรมชลประทาน ที่มาจากการเลือกตั้ง และรองอธิบดีทั้ง 4 สายงาน ดำเนินการคัดเลือกอย่างเป็นระบบก่อนเสนอผู้มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้ง ยืนยันว่าทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้

สำหรับกรณีการซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ กรมชลประทาน ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ซึ่งดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอน ระเบียบ กฏหมาย อย่างเคร่งครัด สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน หากท่านใดว่ามีการทุจริต ประพฤติมิชอบ ขอให้ส่งข้อมูลและหลักฐานแจ้งให้ กรมชลประทานทราบ จะดำเนินการตามระเบียบและข้อกฏหมายอย่างเด็ดขาดทันที

กรมชลประทาน เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก มุ่งหวังพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำให้ประเทศอย่างยั่งยืน    

 ………………………………………

 กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์