ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ลงพื้นที่ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของ ส.ป.ก.จ.ศรีสะเกษ และตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมสวนนวัตกรรมการปลูกผลไม้ดินภูเขาไฟ

 

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา ๙.๐๐ น.นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธาน การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ (รอบที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายวัชรินทร์ ริยาพันธุ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ นางธิดารัตน์ แสนตา  ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายชัยสิทธิ์ บุญจรัส ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นายศรัณพจน์ สุริเตอร์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นายมานพ ภูชมศรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสรัญญาบบุญเกื้อ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ รับทราบปัญหาอุปสรรคตามภารกิจและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงตรวจงานการจัดเก็บสารบบที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ในวันเดียวกัน ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดศรีสะเกษและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมสวนนวัตกรรมการปลูกผลไม้ดินภูเขาไฟ โดยมี นายไพบูลย์ สายตา เกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดิน เนื้อที่ 30 ไร่ ในปี 2530 เริ่มแรกปลูกฟักทองและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีการจัดตั้งกลุ่ม “เครือข่ายสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรไม้ผลตำบลภูเงิน” ปลูกไม้ผลจำพวกทุเรียน(พันธุ์หมอนทอง) ลองกอง มังคุด มะยงชิด เงาะ กล้วย และยางพารา ลดการใช้สารเคมีและหันมาใช้สารชีวภาพป้องกันและควบคุมศัตรูพืช ทำให้เกษตรกรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ไม่เสี่ยงต่อการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชเช่นในอดีต และใช้แรงงานในครัวเรือน ปัจจุบัน มีผลผลิตที่สร้างรายได้สูงสุด คือ ทุเรียน 30 ต้น เก็บเกี่ยวผลผลิต(ทุเรียน)ได้ ต้นละ 20,000 บาท ปริมาณผลผลิตสดต่อปี 5,500 กิโลกรัม (รวม 5.5 ตัน) ราคาจำหน่าย 500,000 บาท (กิโลกรัมละ 90 บาท) และปลูกดอกดาวเรืองและพืชผักสวนครัว เพื่อใช้บริโภคในครัวเรือนด้วย ณ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 13 ตำบลภูเงิน อำเภอกันทลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ