กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจัดอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ รุ่นที่ 1

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดย กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ จัดอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ รุ่นที่ 1 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับเกียรติจากนายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมฯ และนายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเปิด

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้จัดกระบวนการมีความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน สามารถเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและนำไปขยายผลต่อในสถานศึกษาของตนและสถานศึกษาอื่นๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กศน.ส่วนกลาง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา และกศน. ในพื้นที่จังหวัดพะเยา รวม 152 คน

สำหรับการอบรมในวันนี้ ช่วงเช้าได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการศึกษา : เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และนายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ ชี้แจงวัตถุนโยบายการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ในจังหวัดพะเยาและจังหวัดนำร่องการอบรม รวมทั้ง ได้รับเกียรติ จากอาจารย์พิทักษ์ เกิดหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ร่วมเป็นวิทยากรอบรมด้วย ทั้งนี้ สถานศึกษาทุกแห่ง จะได้นำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อน และจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา ต่อไป