กรมปศุสัตว์ร่วมลงนาม Minute of Discussion กับโครงการ Non-Project Grant Aid for Provision of Japanese Next-Generation Vehicle

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมลงนาม Minute of Discussion ของความช่วยเหลือให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นภายใต้โครงการ Non-Project Grant Aid for Provision of Japanese Next-Generation Vehicle

โครงการ Non-Project Grant Aid for Provision of Japanese Next-Generation Vehicle เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกำลังพัฒนาโดยให้ความช่วยเหลือเป็นยานยนต์ที่ช่วยลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและลดก๊าซเรือนกระจกหรือรถยนต์พลังงานสะอาด ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่ารวมทั้งสิ้น ๓๓ คำขอทั้งจากหน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและJICS (Mr.Masakazu AsamizuProject ,Manager, JICS) ได้คัดเลือกให้ ๔ คำขอของกรมปศุสัตว์จาก ๙ คำขอที่ JICS ให้ความช่วยเหลือประเทศไทย จึงได้กำหนดให้มีการลงนามร่วมกัน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐอื่นที่ได้รับ โดยมี​ นางศศิธร​ ว่องวีรโชติกิจ​ รองอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ​ นายธีรวิทย์​ ขาวบุบผา​ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ​ ​นายร่มพฤกษ์​ อุดล​ หัวหน้างานศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อย​ ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้​นายโสภัชย์​ ชวาลกุล​ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน​สินค้าปศุสัตว์​ นายเชาวฤทธิ์​ บุญมาทิต​ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ​ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคารรัฐประสาศนภักดี (อาคาร B) ชั้น ๘ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ