กรมการค้าภายในจับมือสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จัดโครงการเสริมความรู้ ชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร

เชียงราย/วันที่ 13 กรกฏาคม 2561 – กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (คน.) บูรณาการร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนำคณะลงพื้นที่จัดโครงการเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกรวันนี้ ( 13 กรกฎาคม 2561) ณ บ้านโป่งแดงใหม่ ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยเป็นไปตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบประชารัฐ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านการผลิต การตลาด และการเงินของเกษตรกร รวมถึงการเรียนรู้ถึงกลไกตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมุ่งให้เกิดความตระหนักถึงการปรับตัวด้านการผลิตและการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์

นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานการพาณิชย์ในประเทศ จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดมาตรการสินค้าเกษตร รวมทั้งมาตรการสินค้าข้าว เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างเป็นระบบ นำไปสู่เสถียรภาพของราคาสินค้าและรายได้ที่แน่นอนคุ้มค่ากับต้นทุนการผลิตของเกษตรกร อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมเพื่อรับปัญหาเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้นโดยทำให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและตรงความต้องการของตลาด การปกป้องผลประโยชน์ของตนเองให้ได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายข้าวเปลือกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า “ภายใต้โครงการ ‘พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย’ ผู้บริหารกรมการค้าภายในและสมาคมฯ จะร่วมกันจัดคณะลงพื้นที่ตั้งแต่เดือนนี้ไปจนสิ้นเดือนกันยายนเพื่อพบปะผู้แทนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จาก 30 จังหวัด รวม 8 ครั้ง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ตลอดจนให้ความรู้เรื่องสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าข้าว กลไกตลาดทั้งในและต่างประเทศ”

นอกจาก นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยแล้ว การสัมมนา “ราคาข้าว…ใครกำหนด” ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นางสาวพัชรี พยัควงษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน และ นายวิจักร วิเศษน้อย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจน นายวิฑิต เหล่าธรรมทัศน์ ผู้แทนผู้ประกอบการโรงสีข้าว ร่วมเสวนา โดยมี นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานการพาณิชย์ภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

โครงการ ‘พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย’ เป็นหนึ่งใน 4 มิติ แห่งการขับเคลื่อนพัฒนา ‘เพื่อข้าว –เพื่อชาวนา – เพื่อการค้า และเพื่อประชาสังคม’ ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ กิจกรรมในวันนี้ คณะผู้บริหารสมาคมฯ ได้มาร่วมงานอย่างพร้อมหน้า อาทิ นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์ และนายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ฯลฯ

ทั้งนี้มีผู้ร่วมสัมมนาประมาณ 200 คนประกอบด้วยผู้แทนสภาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าข้าวและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจากจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง แพร่