ชป.ชี้แจงกรณีการขอสร้างระบบประปาฯ พื้นที่ราชพัสดุของกรมชลประทาน

กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการร้องเรียนติดตามทวงถามความคืบหน้าการขออนุญาตใช้พื้นที่ของสำนักงานชลประทานที่ 8 ในการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณพื้นที่ชลประทานบ้านบุ่งขี้เหล็ก ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นั้น

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ชี้แจงกรณีนี้ว่า เดิมกรมชลประทาน ได้อนุญาตให้องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก สามารถใช้น้ำจากทางน้ำชลประทานได้ พร้อมกับให้ก่อสร้างสระเก็บน้ำไว้สำรองน้ำควบคู่กันไปด้วย แต่กรณีที่จะขอใช้พื้นที่ราชพัสดุที่อยู่ในการครอบครองของกรมชลประทาน เพื่อก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ นั้น ไม่สามารถอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวได้ เนื่องจากบริเวณเขตคลองชลประทาน มีความจำเป็นต้องขอสงวนไว้เพื่อภารกิจตามวัตถุประสงค์ของการชลประทาน รวมไปถึงการขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารถาวรในลักษณะที่กรมชลประทานไม่สามารถข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ หรือการขอใช้ที่ดินในลักษณะอื่นใดที่มีผลกระทบต่องานของกรมชลประทาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต จึงจำเป็นต้องสงวนพื้นที่ดังกล่าวไว้เพื่อกิจการชลประทานเท่านั้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็ตาม

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 8 โดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทุกฝ่ายได้รับทราบ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่จะจัดหาสถานที่ก่อสร้างใหม่ที่อยู่นอกเขตชลประทาน เพื่อใช้ในการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ต่อไป


กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์