เดือนมกราคม 2563 ผลิตรถยนต์ 156,266 คัน ลดลงร้อยละ 12.99 ขาย 71,688 คัน ลดลงร้อยละ 8.2 ส่งออก 65,295 คัน ลดลงร้อยละ 19.96

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมกราคม 2563 ดังต่อไปนี้

การผลิต

จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม 2563 มีทั้งสิ้น 156,266 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 12.99 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 16.44

รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม 2563 ผลิตได้ 59,440 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 19.42

รถยนต์โดยสารขนาดต่ำกว่า 10 ตัน และมากกว่า 10 ตัน ขึ้นไป ในเดือนมกราคม 2563 ผลิตได้ 20 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 37.5

รถยนต์บรรทุก เดือนมกราคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 96,806 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 8.5

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2563 ผลิตได้ทั้งหมด 94,587 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 8.76 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 24,060 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 11.96
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 58,534 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 49
 • รถกระบะ PPV 11,993 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 3.13

รถบรรทุกขนาดต่ำกว่า 5 ตัน – มากกว่า 10 ตัน เดือนมกราคม 2563 ผลิตได้ 2,219 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 4.42

ผลิตเพื่อส่งออก

เดือนมกราคม 2563 ผลิตได้ 85,143 คัน เท่ากับร้อยละ 54.49 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 15.74

รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม 2563 ผลิตเพื่อการส่งออก 28,108 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 19.11

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2562 มียอดการผลิตเพื่อการส่งออก 57,035 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 13.96 โดยแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 6,248 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 23
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 41,424 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 87
 • รถกระบะ PPV 9,363 คัน  เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 36

ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ

เดือนมกราคม 2563 ผลิตได้ 71,123 คัน เท่ากับร้อยละ 45.51 ของยอดการผลิตทั้งหมด ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 9.46

รถยนต์นั่ง เดือนมกราคม 2563 ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 31,332 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 19.7

รถกระบะขนาด 1 ตัน เดือนมกราคม 2563 มียอดการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 37,552 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 0.47 ซึ่งแบ่งเป็น

 • รถกระบะบรรทุก 17,812 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 87
 • รถกระบะดับเบิลแค็บ 17,110 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 5
 • รถกระบะ PPV 2,630 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 83

รถจักรยานยนต์

เดือนมกราคม 2563 ผลิตรถจักรยานยนต์ได้ทั้งสิ้น 209,606 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 3.98 แยกเป็นรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป (CBU) 163,163 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.12 และชิ้นส่วนประกอบรถจักรยานยนต์ (CKD) 46,443 คัน ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 9.97

ยอดขาย

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือนมกราคม 2563 มีจำนวนทั้งสิ้น 71,688 คัน ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 8.2 ยอดขายภายในประเทศลดลงจากการเข้มงวดของสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์

ส่วนรถจักรยานยนต์ มียอดขาย 145,279 คัน ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 2.4 แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 27.9

การส่งออก

รถยนต์สำเร็จรูป

เดือนมกราคม 2563 ส่งออกได้ 65,295 คัน ส่งออกเท่ากับร้อยละ 76.69 ของยอดการผลิตเพื่อส่งออก ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 19.96 โดยส่งออกลดลงเกือบทุกตลาด เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า   ที่ชะลอตัวลง ยกเว้นตลาดตะวันออกกลาง โดยมีมูลค่าการส่งออก 32,271.37 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 20.94

 • เครื่องยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 2,001.47 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 45
 • ชิ้นส่วนรถยนต์อื่นๆ มีมูลค่าการส่งออก 12,272.58 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 12
 • อะไหล่รถยนต์ มีมูลค่าการส่งออก 1,716.01 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 86

รวมมูลค่าส่งออกรถยนต์เดือนมกราคม 2563 เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และอะไหล่ มีมูลค่า 48,261.43 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 20.88

รถจักรยานยนต์

เดือนมกราคม 2563 มีจำนวนส่งออก 78,033 คัน (รวม CBU + CKD) ลดลงจากเดือนมกราคม 2562   ร้อยละ 0.74 โดยมีมูลค่า 6,216.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 14.01

 • ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 82 ล้านบาท ลดลงจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 16.55
 • อะไหล่รถจักรยานยนต์ มีมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้น 05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 6.81

รวมมูลค่าการส่งออกรถจักรยานยนต์ เดือนมกราคม 2563 ชิ้นส่วนและอะไหล่รถจักรยานยนต์ 6,588.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2562 ร้อยละ 12.3

เดือนมกราคม 2563 รวมมูลค่าการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูป เครื่องยนต์ ชิ้นส่วนอื่นๆ อะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่รถจักรยานยนต์ มีทั้งสิ้น 54,849.79 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 17.97