ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (รอบที่ 1) ปีงบประมาณ 2563 และตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ หมู่ 8 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (รอบที่ 1) ปีงบประมาณ 2563 และตรวจเยี่ยมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ หมู่ 8 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธาน การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี (รอบที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นางสาวฐิภาพรรณ พึ่งไพฑูรย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี  นายสุเมธ ยืนยั่ง ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางปราณี บุญเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นายสายันต์ พลโชติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางนวลละออง ชูมาตย์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสุธีพร มหาผล หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจและประสานราชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินการ ตามแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคตามภารกิจและปัญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงตรวจงานการจัดเก็บสารบบที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 700 หมู่ 11 ถนนคลังอาวุธ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ในวันเดียวกัน ผู้ตรวจราชการกรม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุบลราขธานีและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรม โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ เลขที่ 154 หมู่ 8 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดย กลุ่มเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการในพื้นที่ 1,093 ไร่ มีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจบ้านราษฎร์สามัคคี เมื่อปี 2562 กลุ่มนี้ เลี้ยงโค ทำนาหยอด โดยทำป๋ยหมักจากฟางและมูลโค เพื่อใช้เองในท้องถิ่นและจำหน่ายแก่สมาชิกในราคาย่อมเยา ปัจจุบันมีสมาชิก 61 ราย โดยมี นายอุดม สีหานารถ ผู้ใหญ่บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ 8 และสมาชิกกลุ่มฯ ได้ร่วมคิดค้นและดัดแปลงรถไถขนาดเล็กเป็นเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวต้นแบบ ในแปลงนาของตนเอง ซึ่งใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียง 5.5 กิโลกรัมต่อไร่ เดิมเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 25-30 กิโลกรัมต่อไร่ ลดต้นทุนในการผลิตได้เป็นอย่างดี รวมถึงกลุ่มฯยังจัดกิจกรรมร่วมแรง ร่วมใจกผลิตป๋ยหมักในท้องถิ่น ตามปฏิทินนัดหมายตามฤดูการผลิต ด้วย