จุฬา-กรมการแพทย์ จับมือเพิ่มผลผลิตงานวิชาการ แก้ไขปัญหาสุขภาพระดับประเทศ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ โดยมุ่งเน้นเพื่อสนับสนุนให้มีการเพิ่มผลผลิตงานวิชาการที่มีคุณภาพในการใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและสร้างองค์ความรู้ด้านการแพทย์และด้านการจัดระบบบริการทางการแพทย์ ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพระดับประเทศ

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมการแพทย์ ซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินการด้านวิจัยทางคลินิก โดยศึกษาและติดตามผลของงานวิจัยหลังจากงานวิจัยในโครงการได้เริ่มขึ้น สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ด้านงานวิจัย  พัฒนางานวิจัยและระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยร่วมกัน และดำเนินการกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านพัฒนางานวิจัยและงานวิชาการ หรือตามที่หน่วยงานทั้งสองได้พิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบร่วมกัน

ในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ทำหน้าที่จัดการฝึกอบรมในส่วนของการบรรยาย การสัมมนา และร่วมเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโครงการ เฉพาะบุคคล (Individual project) ของผู้เข้าฝึกอบรม ประเมินผลผู้เข้าอบรม และมีหลักสูตรการวิจัยและ การจัดการด้านสุขภาพ ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รองรับผู้เข้าอบรมที่สนใจที่ต้องการสมัครเข้าศึกษาและสามารถผ่านการสอบเข้าศึกษาได้ ตามหลักเกณฑ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง เปิดเผยว่า การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับโครงการทางวิชาการ หรือการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ต้องสอดคล้องกับข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อีกทั้งยังต้องเป็นไปตามระเบียบและประกาศมหาวิทยาลัย รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งใช้บังคับอยู่ ณ ปัจจุบัน

ความร่วมมือระหว่างสถาบันโรคผิวหนัง กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นต้นน้ำที่สำคัญของการวิจัย คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้มีความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนไม่กลัวการวิจัย ซึ่งถือเป็นยาขมของงานวิชาการ โดยที่เราจะได้ผลงานการวิจัยมากขึ้นเป็นผลพลอยได้  โดยรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้ร่วมมือกับองค์กรที่เป็นเลิศทางภาควิชาการอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือดังกล่าวจะประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ