ก.แรงงาน ไทย – สปป.ลาว กระชับความร่วมมือพัฒนาฝีมือกำลังคน

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงอุดมไชย สปป.ลาว นำคณะบุคลากรเข้าเยี่ยมชมการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พร้อมกระชับความร่วมมือหารือแนวทางการพัฒนาคนทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ท่านสมฟอง แสงจันทะลา หัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงอุดมไชย แห่ง สปป.ลาว นำคณะเจ้าหน้าที่เยี่ยมชมภารกิจการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และร่วมประชุมหารือการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับคนทำงานแขวงอุดมไชย เพื่อนำข้อมูลและแนวทางการปฏิบัติงานที่ได้รับไปปรับใช้ในหน่วยงาน และจัดทำแผนความต้องการการฝึกอบรมในปีถัดไป

ท่านสมฟอง กล่าวให้ข้อมูลว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันฯนานาชาติ นำโดย ผอ.อาภากร ว่องเขตกร ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันฯ นานาชาติ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปเยี่ยมและร่วมหารือการบูรณาการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกัน ณ แขวงอุดมไชย สปป.ลาว โดยได้มอบแนวคิด หลักการทำงานที่เป็นประโยชน์ และหลักสูตรการฝึกอบรมปี 2562 ให้กับ ก.แรงงานฯ แขวงอุดมไชย เพื่อพิจารณาจัดทำแผนในการส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรม และตนได้จัดส่งบุคลากรระดับหัวหน้างาน และระดับผู้บริหาร เข้ามาฝึกทักษะฝีมือแรงงานที่สถาบันฯนานาชาติแห่งนี้ จำนวน 42 คน ในปี 2562 ที่ผ่านมา

ท่านสมฟอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2563 ก.แรงงานแขวงอุดมไชย ยังคงมีความต้องการการพัฒนาฝีมือแรงงานจากประเทศไทย ผ่านทางสถาบันฯนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ได้ส่งบุคลากรหน่วยงานของตนและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่สถาบันฯนานาชาติ จึงถือโอกาสนี้เดินทางมาเยี่ยมผู้เข้าฝึกอบรม และขอเข้าประชุมหารือแนวทางการพัฒนาบุคลากรกับ ผอ.สถาบันฯนานาชาติ ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้รับการต้อนรับจาก ผอ.สถาบันฯนานาชาติและคณะเจ้าหน้าที่อย่างอบอุ่น และเป็นมิตรไมตรีที่ดียิ่ง

ด้าน น.ส.สุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมหารือในครั้งนี้ได้เรียนเชิญหน่วยงานสังกัด ก.แรงงานจังหวัดเชียงราย ทั้ง 5 หน่วยงาน มาร่วมบรรยายภาพรวมภารกิจและแนะนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ซึ่งทำให้การประชุมครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างดี ทั้ง 2 ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนต่อไป ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ได้นำคณะ ก.แรงงานแขวงอุดมไชย เยี่ยมชมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศึกษาดูงานสำนักงานประกันสังคม สำนักงานจัดหางาน และเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรม“นัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ Chiang Rai IT Jobfair 2020” ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เพื่อให้เห็นภาพการจัดกิจกรรมและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานยังแขวงอุดมไชยต่อไป