‘เลขาฯ รัฐมนตรีแรงงาน’เปิดงาน เชียงรายไอทีจ็อบแฟร์ 2020 สร้างงาน สร้างอาชีพชาวเหนือ

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดงาน “วันนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ” Chiang Rai IT Jobfair 2020 สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันนัดพบแรงงานเชิงคุณภาพ” Chiang Rai IT Jobfair 2020 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เป็นการนำระบบเทคโนโลยีมาให้บริการผู้สมัครงานและนายจ้างที่เข้าร่วมงาน เพื่อให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง และได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน และอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ของนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ประสงค์จะหาคนงานไปทำงาน ส่งเสริมการจ้างงานช่วยลดปัญหา การว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มช่องทางให้ผู้ที่ต้องการมีงานทำได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของตำแหน่งงาน และความต้องการของตลาดแรงงานที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครงานที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานได้ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และนายจ้างสามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่นกัน

พล.ท.นันทเดชฯ กล่าวต่อว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถและความถนัดของตนเอง และได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการได้จำนวนมากในคราวเดียวกัน และอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของนายจ้าง/สถานประกอบการที่ประสงค์จะหาคนงานไปทำงาน ส่งเสริมการจ้างงานช่วยลดปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มช่องทางให้ ผู้ที่ต้องการมีงานทำได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของตำแหน่งงาน และความต้องการของตลาดแรงงาน ที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครงานที่ประสงค์ จะเข้าร่วมงานนัดพบแรงงานได้ลงทะเบียนสมัครงานล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และนายจ้างสามารถแจ้งตำแหน่งงานว่างผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เช่นกัน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นายจ้างสถานประกอบการมารับสมัครและสัมภาษณ์งานโดยตรง รวมจำนวนทั้งสิ้น 56 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 195 ตำแหน่ง 1,039 อัตรา นายจ้างสถานประกอบการเข้ารับสมัครงานด้วยตนเอง จำนวน 25 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 110 ตำแหน่ง 590 อัตรา นายจ้าง สถานประกอบการ

แจ้งตำแหน่งงานว่างเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 31 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 85 ตำแหน่ง 449 อัตรา การออกบูธให้ความรู้ มาตรา 40 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย การสมัครงานผ่านระบบ IT ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน คลีนิคแรงงาน ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ 10 อาชีพ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้