กรมพัฒน์ฯ มอบรางวัลธุรกิจมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่กรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมนี้ เพื่อยกระดับกลุ่มธุรกิจที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นระดับจังหวัดหรือระดับประเทศให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลที่สูงขึ้น โดยผู้ประกอบการที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ และหนังสือรับรองมาตรฐาน พร้อมให้ใช้เครื่องหมายแสดงประกอบความดี ได้แก่  บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด, บริษัท เลกซัส ออโต้ ซิตี้ จำกัด, บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด, บริษัท สีไดโน จำกัด และบริษัท แมงโก้ คอนซัสแตนท์ จำกัด (วันที่ 5 ก.ค.2561)