คณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางาน และพัฒนาฝีมือแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ลงพื้นที่ ดูการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ศูนย์การค้าไอที สแควร์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยนางสาวกาญจนา หันชัยศรี ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ คณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางาน และพัฒนาฝีมือแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา นำโดย พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร รองประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ ฯ ที่ลงพื้นที่ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ กรุงเทพมหานคร (One Stop Service : OSS) ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่พลาซ่า เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว และสภาพปัญหาอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา พร้อมนำเยี่ยมชม การดำเนินงานภายในศูนย์ฯ

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการเปิดดำเนินการขออนุญาตทำงานและขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ให้กับแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว และเมียนมา จำนวน 1,741,096 คน โดยมีการดำเนินการ 2 รูปแบบ คือ 1.ดำเนินการ ณ ที่ตั้งสำนักงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  2.ดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ซึ่งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS ) ทั่วประเทศมีทั้งหมด 42 ศูนย์ แบ่งเป็น ในต่างจังหวัด 38 ศูนย์ และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ทั้งหมด 4 แห่ง โดยทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันในศูนย์ OSS ซึ่งมีหน่วยงานทั้งกรมการปกครองหรือกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน

และขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง 40 วัน ที่จะต้องปิดศูนย์ภายในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก เรียบร้อย ทางคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางาน และพัฒนาฝีมือแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา จึงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า พร้อมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการวางแผนงานพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งเบื้องต้นยังพบ ปัญหาและอุปสรรค เช่น การยื่น name list ในระบบออนไลน์ การเพิ่มเติมเอกสารภายในศูนย์ของหน่วยงานอื่น การกำหนดจำนวนวันและปริมาณการตรวจสุขภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ดี จะนำข้อเสนอที่ได้ไปดำเนินการแก้ไขต่อไป จากนั้น ได้นำคณะฯ เยี่ยมชม การดำเนินงานภายในศูนย์ฯ

ในส่วนของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) กรุงเทพมหานคร แห่งที่1 ศูนย์การค้าไอที สแควร์ นั้น มีแรงงานกลุ่มเป้าหมาย 73,104 คน เป็นกัมพูชา 18,651คน ลาว 5,713 คน เมียนมา 48,740 คน และนายจ้าง/สถานประกอบการ 3,471 คน มีนายจ้างมาใช้บริการ 3,654 คน แรงงานต่างด้าว 8,712 คน

อย่างไรก็ตาม ขอให้นายจ้างรีบมาดำเนินการภายในกำหนดอย่ารอจนถึงวันสุดท้าย เพราะอาจไม่ทันเวลา ทั้งยังอาจไม่ได้รับความสะดวก

ด้านพลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร กล่าวว่า พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว มีความห่วงใยต่อกันดำเนินการต่ออายุแรงงานต่างด้าว จึงมอบหมายให้ ลงพื้นที่เพื่อติดตามซึ่งทางคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดหางาน และพัฒนาฝีมือแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ได้รับฟังปัญหาแล้ว และจะนำเสนอปัญหาเหล่านี้ไปสู่ฝ่ายบริหารให้นำไปแก้ไข ซึ่งอาทิตย์หน้าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีอำนาจตัดสินใจมาประชุมเพิ่มเติมเพื่อให้รวดเร็วขึ้น ส่วนปัญหาของผู้ประกอบการที่มาดำเนินการล่าช้าจะช่วยหาทางแก้ไข และขอฝากถึงผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้เร่งมาดำเนินการ ในส่วนเอกสารจากการที่ได้ลงพื้นที่ที่มหาชัย จะทำให้เป็นลักษณะมหาชัย model อย่างไรก็ดี ขอยกย่องกรมการจัดหางานที่พยายามผลักดันการดำเนินงานให้ขับเคลื่อนเพื่อแล้วเสร็จ