กสร. ชวนแสดงความคิดเห็นร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญชวนผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-XXXX) 18 ก.ค.61 นี้ ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา กทม.

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้ประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001-2553) ฉบับล่าสุดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกประเภททุกขนาดนำไปปฏิบัติ ต่อแรงงานในสถานประกอบกิจการของตนด้วยความสมัครใจและให้มีระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดีเทียบได้กับมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานส่งเสริมให้ธุรกิจมีการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีศักยภาพในเวทีการค้าโลก ซึ่งตามหลักการสากลจะต้องมีการปรับปรุงมาตรฐานหลังจากที่ประกาศใช้แล้ว 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และกฎหมายที่มีการประกาศใช้เพิ่มเติม ซึ่งขณะนี้กสร. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันปรับปรุงและจัดทำร่างมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-XXXX) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนองค์กรนายจ้าง ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง นักวิชาการ ภาคประชาสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-XXXX) ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน โทรศัพท์/โทรสาร 0 2246 8294, 0 2246 8370

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกตามวันเวลาข้างต้น สามารถแสดงความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน www.labour.go.th ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด และศึกษารายละเอียดร่างข้อกำหนดดังกล่าว ได้ที่ http://tls.labour.go.th เพื่อจะได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001-XXXX) ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป