รองอธิบดี ชป. ร่วมรับองคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามฯโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคกลาง จังหวัดราชบุรี โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายมนัส สุดพวง ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 13 นายสุชาติ กาญจนวิลัย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ฤทธิสมิท ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 13 ตลอดจนข้าราชการกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 7 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ในการนี้ องคมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 13 ได้แก่ 1.โครงการฝายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 2.โครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งพรหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี หลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะองคมนตรีได้เดินทางไปพบปะผู้นำท้องถิ่นและราษฎรในพื้นที่โครงการฯ ณ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการฝายทดน้ำวังครก

จากนั้นในช่วงบ่าย คณะองคมนตรี ได้ลงพื้นที่ไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา โดยองคมนตรีทั้ง 2 ท่าน ได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งและปล่อยพันธ์ปลายี่สกและปลาตะเพียนกว่า 50,000 ตัว ลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด ก่อนจะเดินทางไปพบปะราษฎรที่มาให้การต้อนรับอีกทั้งยังได้เดินทางไปเยี่ยมชมไร่ข่าของนางสาวนิศรา สุขสีขาว เกษตรกรสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านห้วยมะหาด ณ ม.5 ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

อนึ่ง โครงการฝายทดน้ำวังครกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 7 บ้านบึงใต้ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 31 พฤษภาคม 2563 หากฝายทดน้ำแห่งนี้แล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกกว่า 1,200 ไร่ ผลผลิตในพื้นที่ ได้แก่ ผักกาดหัว ต้นหอม และพริก

ส่วนโครงการอ่างเก็บน้ำโปร่งพรหมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านโปร่งพรหม ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีแผนดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขนาดความจุ 206,400 ลูกบาศก์เมตร เป็นแหล่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกรวม 900 ไร่ สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคประมาณ 60 ครัวเรือน กว่า 150 คน หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการประมงและเสริมรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่อีกด้วย