เปิดรับสมัครแล้ว!! “พลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม” ปีที่ 10 บ้านปูฯ ปลุก Passion คนรุ่นใหม่สร้างกิจการเพื่อสังคม พร้อมสนับสนุนเครือข่ายที่เข้มแข็ง

 “หากคุณมีใจและมีแผนธุรกิจที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น อย่ารอช้าที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมของเรา ยื่นใบสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง 12 เมษายน 2563”

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ที่มุ่งมั่น พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และสถาบัน Change Fusion องค์กรไม่แสวงผลกำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สานต่อความร่วมมือในการบ่มเพาะและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องกับโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม (Banpu Champions for Change) หรือ BC4C ปีที่ 10 เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งแบบรายบุคคลหรือรวมกลุ่มไม่เกิน 4 คน อายุระหว่าง 20-35 ปี จากทั่วประเทศ โดยเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 12 เมษายน 2563 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก Banpu Champions for Change พร้อมเตรียมพบความพิเศษในปีนี้กับ SE School on Campus เวทีถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการทำกิจการเพื่อสังคมแก่ผู้ประกอบการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มออนไลน์ SE School สู่กิจกรรมภาคปฏิบัติ ที่จะชวนปลุกแรงบันดาลใจ ต่อยอดไอเดียธุรกิจให้เติบโตทั้งในด้านรายได้และผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ปีนี้นับเป็นปีที่ 10 ของโครงการ BC4C ซึ่งบ้านปูฯ ถือเป็นเอกชนไทยรายแรกๆ ที่ก้าวเข้ามาสนับสนุน SE ในฐานะผู้บ่มเพาะ (Incubator) อย่างจริงจัง เพราะเห็นถึง Passion และพลังของคนรุ่นใหมที่คิดสร้างกิจการของตัวเองพร้อมไปกับการแก้ปัญหาสังคมในประเด็นต่างๆ ด้วยวิธีการทางธุรกิจ เราไม่อยากปล่อยให้พลังและความตั้งใจดีเหล่านี้สูญหายไป ประกอบกับความเชื่อของบ้านปูฯ ว่า พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา ดังนั้น นอกจากการมอบเงินทุนสนับสนุนแล้ว ที่ผ่านมา บ้านปูฯ เน้นปลูกฝังและส่งเสริมในด้านความคิดแบบผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะทางธุรกิจ และการนำไปทดลองลงมือทำจริง ตลอดจนการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนมุมมองแม้จะจบโครงการในแต่ละปีไปแล้ว ผู้ประกอบการภายใต้โครงการทั้ง 9 รุ่นของเราจึงกลายเป็นชุมชนเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมที่แน่นแฟ้นและเข้มแข็ง พร้อมส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบการรุ่นต่อๆ ไป ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เราได้เพิ่มเติมช่องทางการเรียนรู้ด้านการประกอบกิจการแก่สังคมในวงกว้างผ่าน SE School และกิจกรรมการขยายเครือข่ายกิจการเพื่อสังคม โดยไม่จำกัดเฉพาะฝั่งผู้ประกอบการ แต่รวมถึงคนทั่วไปในฐานะผู้บริโภคด้วย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเราที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของกิจการเพื่อสังคม เพื่อสร้างสังคมคุณภาพไปด้วยกัน”

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการ BC4C#10 จะได้เข้าร่วมเวิร์คช็อปและการฝึกอบรม พร้อมรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา รวมถึงการแบ่งปันประสบการณ์ในมุมมองต่างๆ จากรุ่นพี่ BC4C ทั้งการพัฒนาแผนธุรกิจ การตลาด การบริหารทางการเงิน การวัดผลทางสังคม อีกทั้งยังมีเครือข่ายผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมในระหว่างร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ที่จะสามารถช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ รวมทั้งต่อยอดให้กิจการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป


ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/banpuchampions

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 12 เมษายน 2563

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://bit.ly/2Sk9G9J

สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 087-075-4815 หรือ banpuchampions@gmail.com


เกี่ยวกับ บมจ. บ้านปูฯ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำธุรกิจด้านพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย สปป.ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

“พลังความรู้ คือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา”

บ้านปูฯ เชื่อว่า “การเรียนรู้” เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา “คน” ซึ่งจะขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาว โครงการซีเอสอาร์ของบ้านปูฯ ในทุกประเทศ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับเยาวชนและชุมชนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน การฝึกฝนเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิต หรือการค้นคว้า เรียนรู้ และค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่นๆ


ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ดวงกมล สาลีรัตน์                 โทร. 02-694-6852                                อีเมล duangkamol_s@banpu.co.th

ฐานิตร์ ติระพาณิชย์              โทร. 02-694-6784                                อีเมล thanit_t@banpu.co.th

โอกิลวี่ (ประเทศไทย)

เอกภพ พันธุรัตน์ (เอก)          โทร. 08-9676-6234             อีเมล eakkapop.panthurat@ogilvy.com

จิตรทิวัส ราชคม (ก็อบ)          โทร. 06-2614-5692            อีเมล jitthiwat.ratchakhom@ogilvy.com